Pages Navigation Menu

Katerda aplikovanej mechaniky

« Spať | Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium experimentálnej mechaniky
Modálna analýza, vibračná diagnostika, tenzometria, únava pri ohybe a torzii, infračervená termografia (chladená kamera), lock-in technológia, termoelasticita, akustická emisia, nedeštruktívne skúšanie (budenie ultrazvukom, odozva registrovaná infrakamerou). Výsledky experimentov a numerických modelov najmä MKP (statika, dynamika, pružnosť a pevnosť) sú vzájomne porovnávané.

Laboratórium FEM analýz
Tvorba geometrických modelov a modelov MKP so zameraním na správne definovanie okrajových podmienok a získanie vierohodných výsledkov s cieľom navrhnúť optimálny tvar konštrukcie. Zameranie na statické výpočty konštrukcií, modálno – spektrálne analýzy, prechodovú dynamickú analýzu, stochasticky budené konštrukcie, strata stability konštrukcií. Optimalizácia tvaru konštrukčných prvkov z pohľadu ich statickej bezpečnosti a minimalizácie hmotnosti.
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
meracie karty National Instruments 4472, 4472Bmerací systém cDAQmerací a riadiaci systém cRIO pre dynamické merania, teplotné a tenzometrické (resp. napäťové, prúdové a logické vstupy a výstupy)8 kanálový merací systém InstruNET 100HBfrekvenčný analzyzátor Microlog + SWtrhací stroj Zwick 1396 + extenzometre2 kanálový systém akustickej emisie4 kanálový tenzometrický systém VishayIR kamera FLIR 7520 s chladeným detektorom2 modálne budiče TIRAakcelerometre 1 a 3 osové Brüel&Kjær a Wilcoxon Researchtenzometre Vishaylaserové jednotky MicroEpsilon

Laboratórium experimentálnej mechaniky
softvérová vybavenosť :
SW – LabVIEW
DASYLab – všeobecné merania
UTVIS
RESEARCHMAX
ALTAIR LI – infračervená termografia a NDT
MeScopeVES – modálna analýza
napäťovo – deformačné analýzy, dynamické analýzy a strata stability konštrukcií, modelovaním a simuláciami použitím metódy konečných prvkov

Laboratórium FEM analýz
softvérová vybavenosť :
ANSYS
ADINA
MSC MARC
MSC AUTOFORGE
MSC FATIGUE
ADAMS
Matlab
Ohýbanie veľkorozmerových rúr za tepla, Triple D Bending, Calgary, Alberta , 2015

Ohýbanie veľkorozmerových rúr za tepla / zákazkový výskum.

Dynamická a experimentálna modálna analýza pračiek a pracích jednotiek, Whirpool a.s., Poprad, 2012

Dynamická a experimentálna modálna analýza pračiek a pracích jednotiek / zákazkový výskum, správa.

EVPU, a.s., Nová Dubnica,Analýza vlastných frekvencií rotorov, 2013

Analýza vlastných frekvencií rotorov / poskytnutie služby.

Zníženie kmitania valcovacej stolice, Strážske, 2014

Zníženie kmitania valcovacej stolice, správa – podklad pre konštrukčné riešenie a reálnu úpravu konštrukcie.
X