Pages Navigation Menu

Katedra technologického inžinierstva

« Spať | Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium zvárania
Zváranie a príbuzné procesy, ktoré sa orientujú na problematiku posudzovania vhodnosti navrhnutých postupov Excelentnosť!A4s dôrazom na využitie numerických simulačných analýz a moderných experimentálnych metodík pri meraní procesných veličín predovšetkým pre oblasť oblúkových zváracích spôsobov. Výskum je konkrétne orientovaný do oblasti technológie zvárania pri rôznych spôsoboch opráv poškodenia plynovodných potrubí, do oblasti moderných metód NDT skúšania zvarových spojov (oblasť Phassed Array a TOFD pre ultrazvukové skúšanie) do oblasti monitoringu elektrického oblúka pri oblúkovom zváraní.

Laboratórium zlievania
Zlievarenstvo, ktoré zaisťuje výskumné a vývojové práce v oblasti metalurgie a technológie výroby odliatkov. Vedecké zámery v tejto oblasti sa orientujú na výskum v oblasti semi-solid a technológie squeeze casting pri pôsobení nižších merných tlakov. Výskumné zámery budú orientované taktiež do tvorby databáz simulačného programu ProCAST s využitím termickej analýzy.

Laboratórium tepelného spracovania
Pracovisko tepelného spracovania zabezpečuje tepelné spracovanie materiálov žíhaním, kalením, popúšťaním a zušľachťovaním. V laboratóriu tepelného pracovania sa vykonáva žíhanie, kalenie a popúšťanie bez ochrannej atmosféry do rozsahu teplôt 900 °C, s max. množstvom vsádzky 100 kg, izotermické tepelné spracovanie v soli Durferrit AS 140 do teploty 450 °C, pre max. objem vsádzky 20 kg a je možné vykonávať indukčné kalenie pomocou vysokofrekvenčného ohrevu na generátore GV11. Súčasťou pracoviska je aj laboratórium evaluácie technologických procesov. Toto laboratórium je zamerané na mikroskopickú a makroskopickú analýza vzoriek, výrobu fotografických záznamov, meranie tvrdostí HRA, HRB, HRC, HB, HV HVm a vyhotovenie protokolov o meraní tvrdosti. V laboratóriu evaluácie technologických procesov je možné meranie certifikovanými tvrdomermi HRA, HRB, HRC, HB, HV0,1 až 1 a HVm, je možné hodnotiť makro a mikroštruktúru materiálov. Mikroštruktúry je možné hodnotiť do zväčšenia 1000x. Pri metalografii mikroštruktúr je zahrnutá aj príprava metalografických vzoriek (rezanie, zalisovanie, brúsenie, leštenie a leptanie).
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
ultrazvukový modulárny defektoskop OMNISCAN MX2 so sondami pre metódu Phassed Array a ručným skenerom pre TOFDMIG/MAG invertorový zvárací zdrojinvertorový zdroj pre MMA a TIG (AC/DC)magnetický vozík pre mechanizované MIG/MAG zváraniemonitorovacia jednotka pre snímanie zváracích parametrov pre oblúkové metódy zvárania a meranie teplotných cyklovštandardné zváracie agregáty pre zváranie MMA, MAG/MIG a TIGsúprava kyslík-acetylén na zváranie, tvrdé spájkovanie a ručné rezanie kyslíkomstrojový horák BM 30 CF na rezanie kyslíkombodové a mikrobodové zariadeniezváracie zariadenie pre polyfúzne zvárania a zváranie horúcim vzduchom termoplastov

Laboratórium zvárania
softvérová vybavenosť :
Sysweld – tepelné účinky zváracích procesov hodnotenie zvyškový napätí.
zlievarenský simulačný program PROCASTQuickCastdve elektrické indukčné pece (40 a 100 kg)tri elektrické odporové pece (15 a 100 kg)elektrická odporová komorová pec (do 900 °C)zariadenie na snímanie kriviek chladnutia, termická analýzazariadenie na zisťovanie obsahu vodíka v tavenine hliníkových zliatin (Dichte index)CNC frézka na bezmodelové formovanie, rýchly návrh prototypovzariadenie na skúmanie dilatácie zliatin

Laboratórium zlievania
softvérová vybavenosť :
Procast
QuickCast- Procast
QuickCast – plnenie, tuhnutia v zlievarenskej forme a predikcie pórovitosť
ProCAST, založený na technológii Finite Element, je schopný predpovedať deformácie a pnutia a môže tiež zaoberať viac špecifických procesov, ako je semi-pevné modelovanie, základné fúka, odstredivé liatie, stratené peny a kontinuálneho liatia
zariadenie na povrchové indukčné kalenie GV11komorová odporová pece do 60 kg vsádzky s rozmerom mufle 60x40x20 cm s max. teplotou 900 °Cdve komorové odporové pece s rozmerom mufle 20x20x30 cm s max. teplotou 900 °Ckomorová odporová pec s rozmerom mufle 15x10x25 cm s max. teplotou 900 °Csoľný kúpeľ na izotermické zušľachťovanie do 2 kg vsádzky, max. teplota 400 °CTvrdomer Rockwell RB1 PC-AQTvrdomer Brinell INNOVATEST NEXUS 3002XLM-INV1Mikrotvrdomer Vickers INNOVATEST 412DMikroskop Neophot2

Laboratórium tepelného spracovania
softvérová vybavenosť :
neuvedené
P-102-0121/12 Medeko Považská Bystrica 2012

Výskum možností použitia vybraných typov ocelí odlievaných na vytaviteľný model.

O-13-102/0002-01 SPP-distribúcia Bratislava 2013-2014

Návrh delenej opravárenskej tvarovky na opravu úniku zemného plynu s odbočiek za prevádzky.

P-102-0087/13 Ina Kysucké Nové Mesto 2013-2014

Špeciálne tepelné spracovanie materiálu pre ložiskové krúžky.
X