Pages Navigation Menu

Katedra dopravnej a manipulačnej techniky

« Spať | Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Ťažké laboratórium spaľovacích motorov – Skúšobne motorov
Skúšobne sa používajú na účely pedagogické a vedeckovýskumné účely.

Ťažké laboratórium koľajových vozidiel – Zotrvačníkový skúšobný stav UIC
Softvér bol tiež predmetom certifikačného konania pre medzinárodnú akreditáciu skúšobného stavu. V minulosti sa testovali aj trecie materiály pre brzový systém nákladných automobilov.

Laboratórium dopravnej a manipulačnej techniky
#

Laboratórium technickej diagnostiky
Predovšetkým pre pedagogické účely, praktické vzdelávanie uplatniteľné v oblasti automobilového priemyslu.

Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
originálne skúšobné zariadenie pre analýzu vlastností brzdných systémov koľajových vozidiel RAILBCOTsystém pre realizáciu simuláciu žeezničnej prevádzky v laboratórnych podmienkach SIMRAILsystém pre dynamické analýzy HBM QUANTUMX

Laboratórium dopravnej a manipulačnej techniky
softvérová vybavenosť :
Sofistikovaný špecializovaný originálny programový systém pre zber dát, spracovanie dát, ukladanie na disk, paralelné vyhodnocovanie a spätnú väzbu (programové riadenie skúšok – vytváranie záťažových kolekcií).
Zotrvačníkový brzdový stav UIC

Ťažké laboratórium koľajových vozidiel – Zotrvačníkový skúšobný stav UIC
softvérová vybavenosť :
LaGer – Sofistikovaný špecializovaný originálny programový systém pre zber dát, spracovanie dát, ukladanie na disk, paralelné vyhodnocovanie a spätnú väzbu (programové riadenie skúšok ). Systém pracuje na základe vytvoreného meracieho prostredia použitím nadefinovaných aplikačných formulárov.
komplexná experimentálna infraštruktúra pre skúšky motorov a ich komponentov5t. žeriavrozvod paliva, chladiacej kvapaliny s centrálnou nádržouplnohodnotný prívod vzduchu a intenzívnym odsávaním exhalátov

Ťažké laboratórium spaľovacích motorov – Skúšobne motorov
softvérová vybavenosť :
Merací a vyhodnocovací softvér- NationalInstruments: LabView a DASYLAB
termokameravibrodiagnostické meracie prístroje

Laboratórium technickej diagnostiky
softvérová vybavenosť :
Merací a vyhodnocovací softvér- NationalInstruments: LabView a DASYLAB
Kontinuálne vykonávaný aplikovaný výskum vlastností trecích materiálov pre účely výskumu, výrobcov trecích materiálov, výrobcov a prevádzkovateľov železničných koľajových vozidiel Union Internationale des Chemins de Fer (UIC)

Výskumné správy na základe realizovaných skúšok v súlade s európskymi normami. Doktorandské práce, medzinárodné projekty.
Využívané na riešenie úloh VEGA a KEGA. Významný výskumný potenciál – pripravené laboratórium pre implementáciu rozsiahleho vedeckovýskumného projektu

Vhodné pre skúšanie (alternatívnych) palív, akumuláciu a spätné využitie energie vozidiel z jazdy, skúšky brzdových systémov.
X