Pages Navigation Menu

Katedra procesného a environmentálneho inžinierstva

« Spať | Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium objektivizácie fyzikálnych faktorov prostredia
Hodnotenie akustických vlastností zdrojov hluku, Vizualizácia, identifikácia a lokalizácia zdrojov hluku, Hlukové a predikčné, Psychoakustické štúdie, hodnotenie hluku v pracovnom a životnom prostredí (akreditované činnosti), Stanovenie akustických vlastností materiálov
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
Zvukové analyzátory NORSONICAkustická kamera gfai BerlínPsychoakustická umelá hlava Head AcousticImpedančná trubica, stavebno-akustické zariadeniamicroflown

Laboratórium objektivizácie fyzikálnych faktorov prostredia – hluk a akustika
softvérová vybavenosť :
CADNA A – tvorba exterérových hlukových máp
CADNA R + tvorba interiérových hlukových máp
Noise at work – tvorba interérových hlukových máp
Bastian – hodnotenie stavebno akustických parametrov
NorXfer – NorReview – akustické analýzy
Analyzátor signálov Crystal Instruments a NORSONICvibračné snímače Dytran a PCB Piezotronics

Laboratórium objektivizácie fyzikálnych faktorov prostredia – vibrácie
softvérová vybavenosť :
EDM – vyhodnotenie signálov
ITMS 26220220182 – Univerzitný vedecký park TECHNICOM – Aktivita A.3.3 Pilotné projekty v odbore strojárstvo – PP 4 : Tréningové, poradenské a certifikačné centrum pre riadenie rizík v oblasti bezpečnosti strojov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj environmentálnych rizík, roky riešenia: 2014 -2015


Zriadenia a udržateľná činnosť tréningového poradenského a certifikačného centra pre riadenie rizík počas celoživotného cyklu strojov, strojných systémov, dopravných prostriedkov a konečných produktov ako aj v rámci obnoviteľných zdrojov energie.
ITMS 26220120060 – Centrum výskumu riadenia technických a environmentálnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve, Aktivita 1.2 : Návrh znalostného centra pre podporu znalostnej bázy pre objektivizáciu faktorov prostredia, roky riešenia: 2010 – 2013


Výstupy riešenia a realizácie aktivity: vývoj a tvorba postupov pre objektivizáciu fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí, výskum fyzikálnych faktorov životného prostredia a tvorba modelov zaťažovania v priemyselných a strojárskych prevádzkach, výskum a vývoj metodológie objektivizácie hlukových deskriptorov na základe ich vizualizácie, výskum procesov 3D vizualizácie akustickej intenzity, akustického výákonu, akustickej rýchlosti častíc, akustických a psychoakustických vlastností výrobkov, materiálov a štruktúr s cieľom optimalizácie strojárskych produktov, výskum zvyšovania akustickej kvality strojárskych výrobkov prostredníctvom vývoja procesov 2D a 3D statickej a dynamickej vizualizácie zdrojov hluku, budovanie laboratórií pre objektivizáciu fyzikálnych a chemických faktorov v pracovnom a životnom prostredí.
MVEGA 1/1216/12 : Výskum a vývoj aplikačných procedúr pre riešenie akustického dizajnu strojárskych výrobkov. Roky riešenia: 2012 – 2014


“Ciele projektu sú zamerané na výskum v oblasti akustickej kvality v oblasti nešpecifických vplyvov na človeka. Cieľom je identifikovať tie parametre, ktorých pôsobenie na človeka je problematické. Výstupom je metodológia, ktorou sa najprv optimalizuje akustický vnem, ktorý sa overí na prijímateľovi. Po tejto optimalizácii, ktorá bude vykonaná využitím metód softvérovej predikcie, bude navrhnutá metodológia identifikácie zdrojov hluku, ktoré je potrebné riešiť či už zmenou spektrálneho zloženia, znižovania, maskovania hluku, alebo metódou generovaním protihluku. Následne bude vykovaná zmena na samotnom výrobku, a to: aplikáciou zvukovopohltivých materiálov, zmenou konštrukčného riešenia, zmenou povrchovej štruktúry kritických dielcov, zmenou tvaru, tuhosti, a pružnosti kritických dielcov, maskovaním hluku, zaradením aktívneho modulu do systému,kombináciou predchádzajúcich spôsobov
APVV – 0432-12 : Identifikácia potenciálov zníženia hluku strojov a zariadení aplikáciou metód vizualizácie, roky riešenia: 2013 – 2017


“Riešenie projektu je zamerané na výskum novej, hybridnej metódy použitia meracích zariadení na vizualizáciu hluku, ktorej výsledkom bude:
metóda s vysokou presnosťou identifikácie a lokalizácie zdrojov hluku, možnosť predikcie dôležitosti jednotlivých zdrojov hluku z hľadiska ich prínosu do celkového hluku strojného zariadenia, výrazne vyššia efektivita pri znižovaní hluku, psychoakustická optimalizácia akustickej kvality výrobkov. Vecne bude riešenie vychádzať z poznania metód vizualizácie zvuku a analýzy faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledný zvuk produktu. Na základe časovej a frekvenčnej analýzy bude ďalšie riešenie zamerané na zdokonalenie metodiky kvantifikácie jednotlivých zdrojov hluku a predikcie celkovej hlučnosti meraného produktu po vykonaní konštrukčných úprav. Cieľom bude optimalizácia hlučnosti strojov a zariadení pri zachovaní funkčných, výkonnostných, životnostných a environmentálnych parametrov, resp. zníženie spotreby aktívneho materiálu pri súčasnom zachovaní akustických parametrov.
X