Pages Navigation Menu

Katedra počítačovej podpory technológií

« Spať | Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium mechanických a technologických skúšok
#

Laboratórium Rapid Prototyping
#
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
univerzálne skúšobné zariadenie Erichsen 145-60 pre skúšky lisovateľnosti plechov3D optický systém ARGUS pre bezkontaktné meranie deformácií na plechových výliskoch

Laboratórium mechanických a technologických skúšok
softvérová vybavenosť :
Cad software pre úpravu digitalizovaných dát
simulačný softvér Pam-stamp 2G pre numerické simulácie lisovania plechov
simulačný softvér Autodesk Simulation Moldflow pre numerické simulácie lisovania plastov
Hodnotenie možností výroby výťažku ťahaním, WSK Rzeszow, 2010.


Optimalizácia lisovania plechového dielca z materiálu INCONEL.
Výroba prototypov technológiou FDM z materiálu polykarbonát. Michatek, k.s. Michalovce, 2013


Vývoj a výroba fyzických prototypov z polykarbonátu pre novovyvíjané produkty podniku.
Optimalizácia tvaru dielcov, výroba prototypov a testovanie WIG zvarov. Michatek, k.s. Michalovce, 2012

1. Prvým cieľom bolo na základe reálnych testov optimalizovať dizajn dielcov rôznych mechanizmov.
2. Druhým cieľom bolo otestovať únosnosť WIG zvarov zváranej skupiny pri rôznych podmienkach namáhania.
X