Pages Navigation Menu

Katedra bezpečnosti a kvality práce

« Spať | Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium bezpečnosti a kvality
pre vyskum a pedagogiku
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
Trojzložkový magnetometer VEMA 041Akustický merač – Hlukomer – Bruel&Kjaer Type 2250Prístroj pre zosovanie rotačných sústav strojov Easy-LASER D525 BTermokamera FLIR i40Termokamera FLIR T620Analyzátor spalín Testo 330-2Zariadenie na vibračnú diagnostiku strojov Adash A4400-VA4Mikroskop na tribologický rozbor olejov Olympus BX51TFLaboratórny stanica na skúšanie požiarnych charakteristík materiálovQuadrocopter s kamerou

Laboratórium bezpečnosti a kvality
softvérová vybavenosť :
Ergonomický Software pre modelovanie pracoviska Delmia HUMAN v5
TX Jack
PLM Softvér Technomatix
Reliability Workbench: Reliability Prediction Fault Tree Analysis
Eve Tree Analysis
Markov Analysis
Hazard and Risk Assessment Models (explosion, Fire. Toxical)
KEGA č. 049TUKE-4/2014 Vytvorenie e-learningovej podpory vzdelávania v bakalárskom študijnom programe – Kvalita Produkcie.
Doba riešenia: 2014 – 2016


Projekt je zameraný na vytvorenie novej koncepcie vzdelávania založenej na využití e-learningovej podpory. Cieľom projektu bude vytvoriť ucelený (koncentrovaný) študijný materiál nahrádzajúci všeobecne dostupnú odbornú študijnú literatúru v rámci vybraného predmetu. Študent 1. stupňa – bakalárskeho vysokoškolského štúdia budú môcť počas vzdelávacieho procesu aktívne využívať navrhovaný študijný materiál dostupný prostredníctvom webovej aplikácie, pričom obsahová náplň predmetu bude transformovaná do dvoch na seba nadväzujúcich samostatných celkov. Zvládnutie vybraného predmetu bude verifikované testami, ktoré budú prístupné prostredníctvom webovej aplikácie. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie doplnkového podporného učebného textu.
APVV-0337-11 Výskum nových a novo vznikajúcich rizík priemyselných technológii v rámci integrovanej bezpečnosti ako predpoklad pre riadenie trvalého rozvoja.
Doba riešenia: 2012 – 2015


Efektívny proces riadenia (manažérstva) nových a novo vznikajúcich rizík priemyselných technológií v rámci integrovanej bezpečnosti v sebe zahrňuje bezpečnosť strojov a technických systémov, bezpečnosť práce – Safety a niektoré kategórie obianskej bezpečnosti – Security. Je závislý od foriem a metód relevantnej identifikácie a kvantifikácie rizík a následne od vhodných spôsobov ich riadenia v systéme človek – stroj – prostredie. Aplikáciou modelov na podporu trvalého rozvoja priemyselných technológií v konkurenčnom prostredí na báze integrovanej analýzy rizík, zohľadňujúcej špecifické ohrozenia v jednotlivých etapách životného cyklu (ŽC) technológií príp. výsledných produktov produktu sa vytvorí mechanizmus, ktorý umožní aplikovať efektívne metódy prevencie. Tieto postupy sú využívané pri zohľadnení vývoja nových materiálov, nových technológií, zmenami v demografickom vývoji spoločnosti ako aj aplikáciou výkonných metód ITC techník a technológií. Pre účelnú spätnú väzbu na posúdenie výsledných riešení, ako viac parametrických sústav, budú vyvinuté a následne, na konkrétnych druhoch priemyselných technológií otestované kľúčové indikátory KPI – Key performance indicators.
VEGA 1/0107/12 Výskum procesu manažérstva rizík strojov a technických systémov na rozhraní Safety – bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce a Security – občianska bezpečnosť.
Doba riešenia: 2012 – 2014


Efektívny proces riadenia rizík v rámci beypečnosti strojov a technických systémov, bezpečnosti práce – Safety v interakcii s občianskou beypečnosťou – Security, ako jeden zo súčasných priorít spoločnosti je v podstatnej miere závislý od relevantnosti identifikácie a kvantifikácie rizík a následneod vhodných spôsobov ich riadenia v systéme človek-stroj-prostredie. Vzhľadom na spoločné princípy manažérstva rizík v Safety a Security je potrebné vyvinúť metódy pre aplykácie technických riešení, prepojených s humánnym faktorom tak, aby dominantným princípom minimalizácie rizík boli preventívne opatrenia vychádzajúce z využitia moderných ICT techník, údržbárskych technológii včítane metód technickej diagnostiky. Pre posúdenie efektívnosti týchto opatrení budú navrhnuté parametre KPI (Key performance indicators).
iNTeg-Risk – Early Recognition, Monitoring, and Integrated Management of Emerging, New Technology related, Risks.
Doba riešenia: 2008 – 2013


7.rámcový program, Projekt je koordinovaný európskou inštitúciou European Virtual Institute for Integrated Risk Management
Cieľ projektu: Navrhnutie modelu na transparentný spôsob riadenia novovznikajúcich rizík v súvislosti so vznikom nových technológií.
Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve  – Centrum excelentnosti.
Doba riešenia: jún 2010 – máj 2013


Projekt  financovaný z Európskych fondov a Operačného programu Slovenskej republiky – Výskum a vývoj. 
Cieľ projektu: Vytvorenie trvalo udržateľného centra výskumu riadenia technických, environmentálnych a humánnych rizík pre stály rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve. Aktivita katedry: 1.1 Vývoj modelu G-RAM pre riadenie trvalého rozvoja strojárenských výrobkov v konkurenčnom prostredí.
Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií – VUKONZE.
Doba riešenia: máj 2010 – august 2012


Projekt  financovaný z Európskych fondov a Operačného programu Slovenskej republiky – Výskum a vývoj.
Cieľ proketu: Vytvorenie Centra VUKONZE (výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií).
Aktivita katedry: 2.5 Výskum integrovanej podpory riadenia životného cyklu rizík pre obnoviteľné zdroje energií.
Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy.
Doba riešenia: apríl 2010 – december 2012


Projekt  financovaný z Európskych fondov a Operačného programu Slovenskej republiky – Výskum a vývoj.
Cieľ projektu: Výskum a vývoj technických systémov termického zhodnocovania biomasy, Návrh ekonomicky efektívnych systémov energetického využitia biomasy, Integrácia výskumných kapacít a transfer výsledkov riešenia do praxe a vzdelávania. Aktivita katedry: 2.2 Riziká, kvalita a bezpečnosť procesov termického zhodnocovania biomasy.
Rozvoj spoločného výskumno – vývojového inovačného centra a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania surovín.
Doba riešenia: január 2011 – december 2014


Projekt  financovaný z Európskych fondov a Operačného programu Slovenskej republiky – Výskum a vývoj.
Cieľ projektu: Rozvojom spoločnej výskumnej základne a vývojom hightech technológií zabezpečiť trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť spracovania domácich nerudných surovín.
Aktivita katedry: 3.1. Riziká, kvalita a bezpečnosť vyvíjaných technológií a systémov.
Rozvoj spoločného výskumno – vývojového inovačného centra a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania surovín.
Doba riešenia: január 2011 – december 2014


Projekt financovaný z Európskych fondov a Operačného programu Slovenskej republiky – Výskum a vývoj.
Cieľ projektu: Rozvojom spoločnej výskumnej základne a vývojom hightech technológií zabezpečiť trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť spracovania domácich nerudných surovín.
Aktivita katedry: 3.1. Riziká, kvalita a bezpečnosť vyvíjaných technológií a systémov.
Štúdia variant technologického riešenia čpavkového hospodárstva za účelom dosiahnutia akceptovateľnosti spoločenského rizika v USSK. Rok 2010


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Aktualizácia rizik. Analýzy pre ochranu pred výbuchmi. Rok 2010


Transpetrol, a.s.
Aktualizácia rizik. Analýzy pre ochranu pred výbuchmi. Rok 2010


Transpetrol, a.s.
Vypracovanie návrhu min. prierezu potrubia pre novonavrhovanú trasu kvapalného NH3 a návrh bezečnostných opatrení, Rok 2010


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vypracovanie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom pre OBAL – Servis. Rok 2010


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Spracovanie písomných dokumenov o ochrane pred výbuchom pre VULKMONT, a.s. Rok 2010


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Spracovanie písomných dokumenov o ochrane pred výbuchom pre LABORTEST, s.r.o. Rok 2010


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Spracovanie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom pre REFRAKO, s.r.o. Rok 2010


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Revízia a zosúladenie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom DZ Koksovňa. Rok 2010


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vypracovanie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom pre U.S.SERVIS, s.r.o. Rok 2010


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Aktualizácia dokumentácie o ochrane pred výbuchom DZ Energetika. Rok 2010


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Implementácia TPM v podniku Ford Getrag Transmision. Rok 2010


Ford Getrag Transmision
Aktualizácia bezpečnostnej správy pre U.S.Steel Košice. Rok 2011


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Hodnotenie rizika podľa zákona 261/2002 z.z. o prevencii ZPH pre odsírenie surového koksárenského plynu. Rok 2011


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Aktualizácia dokumentov o ochrane pred výbuchom DZ – Vysoké pece. Rok 2011


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Aktualizácia grafického zobrazenia zón v podmienkach spoločnosti Transpetrol v súlade s dokumentom o ochrane pred výbuchom. Rok 2011


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Hodnotenie rizika – Zachytávanie konvert. plynu z Oceliarne I. pre USSK. Rok 2011


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Hodnotenie rizika podľa zákona 261/2002 z.z. o prevencii ZPH pre výrobu vodíka. Rok 2011


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Analýza rizík I. etapa. Rok 2011


Whirlpool Slovakia,s.r.o.
Analýza rizík II.etapa. Rok 2011


Whirlpool Slovakia,s.r.o.
Analýza a posúdenie rozsahu úniku vysokopecého plynu. Rok 2012


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vzpracovanie analýzy rizík BBS. Rok 2012


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vypracovanie revízneho dokumentu o ochrane pred výbuchom DZ-Teplá valcovňa. Rok 2012


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vytvorenie softvéru pre projekt BBS. Rok 2012


Whirlpool Slovakia,s.r.o.
Vypracovanie podkladov pre analýzu rizík KI. Rok 2012


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Aktualizácia bezpečnostnej Správy – PS1 Budkovce. Rok 2012


Transpetrol, a.s.
Školenie – Zabezpečenie spoľahlivosti zariadení. Rok 2013


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Aktualizácia bezpečnostnej správy – PS4, OSR. Rok 2013


Transpetrol, a.s.
Školenie – Zabezpečenie spoľahlivosti zariadení pre štyri skupiny zametnancov. Rok 2013


U. S. Steel Košice, s.r.o.
Aktualiyácia bezpečnostnej dokumentácie v súlade s požiadavkami zákona č.261/2002 Z.z. ako aj požiadavky smernice 2012/18/EÚ (Seveso III). Rok 2014

Transpetrol, a.s.
X