Pages Navigation Menu

Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

« Spať | Slovenská technická univerzita v Košiciach | Strojnícka fakulta

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
Lorem Ipsum is simply dummy text.

Web: www.sjf.tuke.sk
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice
Telefón: 055/6022016
Email: sekretariat@sjf.tuke.sk
Zoznam katedier:
Excelentnosti fakulty: (zadajte niekoľko znakov)

APLIKÁCIE MATEMATICKÝCH A ŠTATISTISTICKÝCH METÓD V BIOMEDICÍNSKOM INŽINIERSTVE, V ENVIRONMENTALISTIKE, MECHANIKE, FYZIKE MATERIÁLOV A TEORETICKEJ FYZIKE

neuvedené
NÁVRH A SIMMULÁCIA MECHATRONICKÝCH SÚSTAV. NÁVRH A TESTOVANIE SNÍMAČOV A MERACÍCH OBVODOV PRE BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY AUTOMOBILOV

Laboratórium modelovania mechanických a mechatronických sústav
ŠESŤKAMEROVÝ OPTICKÝ SYSTÉM NA ANALÝZU POHYBU KTORÝ SLÚŽI NA POHYBOVÚ ANALÝZU SYSTÉMOV ČLOVEK-STROJ
Vyhodnocovanie kinematiky a kinetiky pohybových segmentov pomocou reflexných značiek na základe videozáznamu.

Laboratórium kineziologickych a biometrických meraní
MONITOROVANIE A RIADENIE SYSTÉMOV S VYUŽITÍM BEZDRÔTOVÝCH SENZOROVÝCH SIETÍ A AKTUÁTOROV
Využitie informačno-komunikačných technológií pre diaľkový zber údajov a ovládanie parametrov prostredia.

Laboratórium inteligentných prostredí a komunikačných rozhraní človek-stroj
ŠKOLIACI SYSTÉM S VYBAVENÍM Z PRODUKCIE FESTO DIDAKTIKA NA BÁZE MODULÁRNEHO SYSTÉMU FMS 500
Návrh a experimentálne overovanie automatizovaných systémov na báze pneumatických prvkov.

Laboratórium výrobnej automatizácie
KATEDRA ROBOTIKY DOMINUJE V OBLASTI PROJEKTOVANIA A PREVÁDZKY FLEXIBILNÝCH ROBOTICKÝCH BUNIEK, V KONŠTRUKCII NAVRHOVANIA PERIFÉRNYCH ZARIADENÍ, PRÍPRAVKOV A CHÁPADIEL AKO AJ V APLIKÁCII VIZUÁLNYCH SYSTÉMOV NA ROZPOZNÁVANIE A TRIEDENIE OBJEKTOV NA ZÁKLADE ROZMEROV A TVAROV

Laboratórium priemyselnej robotiky
Katedra robotiky

Pracovisko
V OBLASTI SERVISNEJ ROBOTIKY JE KATEDRA ZAMERANÁ NA RIADENIE A KOOPERÁCIU MULTIROBOTICKÝCH MOBILNÝCH ROBOTOV V NADSTAVBE KONŠTRUKČNÝCH NÁVRHOV SERVISNÝCH ROBOTOV PRE ZÁCHRANÁRSKE ČINNOSTI

Laboratórium servisnej robotiky
Katedra robotiky

Pracovisko
VÝSKUM VLASTNOSTI A TVÁRNITEĽNOSTI KAROSÁRSKYCH PLECHOV A PLASTOV

Laboratórium tvárnenia kovov a plastov
BEZKONTAKTNÁ ANALÝZA DEFORMÁCII VÝLISKOV A IDENTIFIKÁCIA KRITICKÝCH MIEST. MATEMATICKÉ MODELOVANIE

Laboratórium 3D optických meraní deformácie
3D SKENOVANIE SÚČIASTOK A RÝCHLA VÝROBA PROTOTYPOV Z ABS

Laboratórium Rapid Prototyping
VÝROBA SÚČIASTOK OBRÁBANÍM A VÝSKUM V OBLASTI OPTIMALIZÁCIE PARAMETROV OBRÁBANIA

Laboratórium obrábania
VÝROBA SÚČIASTOK NA CNC OBRÁBACÍCH STROJOCH. VÝSKUM STRATÉGII OBRÁBANIA. ŠKOLENIA NA PRACOVNÝCH STANICIACH
Realizácia kurzov CNC obrábania.

Laboratórium programovania CNC obrábacích strojov
ZVÁRANIE MATERIÁLOV TAVNÝMI A TAVNOTLAKOVÝMI METÓDAMI. OPTIMALIZÁCIA PARAMETROV SPÁJANIA. KONTROLA KVALITY SPOJOV
Zváračská škola na TU v Kočiciach. Realizácia zváracích kurzov.

Laboratórium zvárania a defektoskopie
VÝROBA VÝLISKOV Z PLASTOV, NÁVRH FORIEM PRE LISOVANIE PLASTOV. SIMULÁCIA PROCESOV VSTREKOVANIA PLASTOV

Laboratórium spracovania plastov
DIAGNOSTIKOVANIE POVRCHOV PRE NÁSLEDNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. HODNOTENIE AKOSTI NÁSTREKOV A POVLAKOV. KORÓZNE SKÚŠKY

Laboratórium hodnotenia povrchov a povrchových úprav
HODNOTENIE ZÁKLADNÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLOV. TECHNOLOGICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLOV

Laboratórium mechanických a technologických skúšok
POČITAČOVÁ PODPORA STROJÁRSKE VÝROBY – POMOCOU CA METÓD, KONŠTRUKCIA SÚČIASTOK, MODELOVANIE, SIMULÁCIE

PC učebne
EXPERTÍZY PRE TVORBU, PLÁNOVANIE A RIADENIE INOVÁCIÍ, VRÁTANE VZDELÁVANIA V OBLASTI LEAN MANUFACTURING A KAIZEN
20 ročná prax tímu v danej oblasti

neuvedené
MERANIE KRIVIEK MEDZNÝCH DEFORMÁCIÍ (FLC) TENKÝCH PLECHOV
Meranie sa realizuje na zariadení Erichsen 145-60 s využitím optických metód od fy. GOM.

Laboratórium mechanických a technologických skúšok
MODELOVANIE, SIMULÁCIA A APLIKÁCIA PROJEKTOV DIGITÁLNYCH ZÁVODOV A OVEROVANIA VIRTUÁLNEJ A ZMIEŠANEJ REALITY V LABORATÓRNYCH PODMIENKACH
Výstupy vo forme referenčných projektov inovovaných výrobných procesov, výrobných pracovísk, systémov až výrobných závodov.

Laboratórium projektovania, manažmentu a riadenia výroby a Laboratórium modelovania výrobných a nevýrobných procesov
NAPÄŤOVÁ A DEFORMAČNÁ ANALÝZA KONŠTRUKCIÍ EXPERIMENTÁLNYMI METÓDAMI MECHANIKY A ICH NUMERICKÁ VERIFIKÁCIA
Hlavné oblasti zamerania pracoviska:
Analýza statických a dynamických dejov využitím elektronickej speckle interferometrie (ESPI) a digitálnej obrazovej korelácie (DIC), analýza kmitania konštrukcií využitím systému Pulse a laserovým vibrometrom PVD100, analýza napätosti pri dynamických dejoch využitím tenzometrie, redistribúcia zvyškových napätí, napäťová a deformačná analýza transmisnou a reflexnou fotoelasticimetriou, skúšanie mechanických prvkov a uzlov z klasických a novodobých materiálov, hodnotenie životnosti strojov a zariadení, dynamická analýza mechanických a mechatronických sústav, numerické modelovanie mechanických a mechatronických sústav.

Laboratórium numerického a experimentálneho modelovania
VÝSKUM MOŽNOSTI ADSORPČNÉHO A ABSORPČNÉHO USKLADNENIA VODÍKA PRE STACIONÁRNE A “ON-BOARD” APLIKÁCIE

Laboratórium vodíkových technológií
LABORATÓRIUM JE ZAMERANÉ NA MERANIE PODMIENOK JEDNOZNAČNOSTI PRE NÁSLEDNÉ SIMULAČNÉ VÝPOČTY V PROGRAME ANSYS CFX

Laboratórium experimentálnych a numerických metód
VÝSKUM ENERGETICKÉHO A MATERIÁLOVÉHO ZHODNOCOVANIA ODPADOV V PROCESE SPLYNOVANIA A TAVENIA PLAZMOVOU TECHNOLÓGIOU

Laboratórium plazmového reaktora
SPRACOVANIE VOĽNÝCH TVAROVÝCH PLÔCH NA BÁZE MRAČNA BODOV ALEBO PROFILOVÝCH KRIVIEK. TVORBA 3D MODELOV A FEM ANALÝZA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Laboratórium konštruovania a CAD systémov, Laboratórium Reverzného inžinierstva
VÝVOJ V OBLASTI ZVYŠOVANIA VÝKONU A ZNIŽOVANIU EMISIÍ SPAĽOVACÍCH MOTOROV

Laboratórium merania a skúšania spaľovacích motorov
MERANIE VIBRÁCIÍ A HLUČNOSTI AUTOMOBILOVÝCH POHONOV

Laboratórium vibračnej diagnostiky a monitoringu
VÝVOJ A VÝSKUM DVOJHMOTOVÝCH AUTOMIOBILOVÝVH ZOTRVAČNÍKOV

Laboratórium merania a ladenia torzného kmitania
RENISHAW LASER INTERFEROMETER XL 80, RENISHAW BALLBAR QC 20
Originálne softvérové vybavenie k prístrojom.

Katedra výrobnej techniky / Laboratórium údržby a diagnostiky
MERANIE, HODNOTENIE A POSÚDENIE FYZIKÁLNYCH FAKTOROV V PRACOVNOM A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ (HLUK, VIBRÁCIE, ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE, PRAŠNOSŤ, OSVETLENIE), TVORBA HLUKOVÝCH ŠTÚDIÍ A HLUKOVÝCH MÁP, DYNAMICKÁ VIZUALIZÁCIA HLUKU A PSYCHOAKUSTICKÉ ŠTÚDIE
Pracovisko je akreditované SNAS v oblasti hluku, vibrácií, elektromagnetického žiarenia a pevných aerosólov.

Laboratórium objektivizácie fyzikálnych faktorov prostredia
SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA KVALITY
Implementácia systému – komplexné činnosti spojené so školením zamestnancov, tvorbou dokumentácie. Poradenstvo – poradenstvo a odborný dohľad v celom spektre činnosti v rámci implementácie systému alebo pri plnom chode systému. Interné audity – preverovanie systému v procese jeho implementácie a po implementácii. Systémy podľa: ISO 9001, ISO/TS 16949. Nástroje na podporu riadenia a zabezpečovania kvality vo výrobe.

Laboratórium bezpečnosti a kvality
SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA BOZP
Implementácia systému – komplexné činnosti spojené so školením zamestnancov, tvorbou dokumentácie. Poradenstvo – poradenstvo a odborný dohľad v celom spektre činnosti v rámci implementácie systému alebo pri plnom chode systému. Interné audity – preverovanie systému v procese jeho implementácie a po implementácii. Systémy podľa: STN OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 25999.1.2.

neuvedené
INTEGROVANÉ SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA
Implementácia integrovaného systému – komplexné činnosti spojené so školením zamestnancov, tvorbou dokumentácie. Poradenstvo – poradenstvo a odborný dohľad v celom spektre činnosti v rámci implementácie systému/ systémov alebo pri ich plnom chode. Interné audity – preverovanie systému/ systémov v procese ich implementácie a po implementácii. Spôsob integrácie: existujúcich systémov, novoimplementovaných systémov.

neuvedené
PREVENCIA ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ
Kompletné vypracovanie všetkých etáp havarijného plánovania podľa zákona NR SR č. 261/ 2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií.

neuvedené
OCHRANA PRED VÝBUCHOM
Vypracovanie   dokumentu  podľa  Nariadenia vlády SR č. 393/2006 Z. z., ktoré upravuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

neuvedené
BEZPEČNOSŤ KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Konzultácie a metodiky potrebné pre implementáciu zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre. Vypracovanie dokumentácie na zabezpečenie prevádzok v rámci kritickej infraštruktúry.

neuvedené
RIADENIE ÚDRŽBY
Posúdenie rizík strojno – technických zariadení za účelom zistenia skutkového stavu zariadení predovšetkým VTZ aplikáciou RCM, RBI v petrochemických, chemických a vybraných prevádzkach. Konzultácie a príprava implementácie TPM. Návrh stratégie údržby na základe identifikácie stavov zariadení. Identifikácia sa vykonáva štandardnými metódami pre posudzovanie rizík (aj kvantitatívnymi v prípade RBI): analýza kritických zariadení (A,B,C), aplikácia FMEA/FMECA metód, výstupy vo forme stratégií a typov údržby pre analyzované zariadenia, benchmarking (KPI), audity v údržbe.

neuvedené
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA –VIBRAČNÁ DIAGNOSTIKA
Vypracovanie funkčného modelu prediktívnej údržby, špecifikácia väzby s ostatnými procesmi tak, aby celková diagnostika zariadení plnila svoju funkciu kvalitne, ekonomicky a bezpečne. Meranie a analýza strojov a stojných zariadení, vyhodnotenie technického stavu. Vyhodnocovanie stavu, odporučenia a návrhy na opravu.

neuvedené
POSUDZOVANIE PRACOVNÝCH RIZÍK
Aplikácia metód a nástrojov pri posudzovaní rizík: pre technologické celky, zariadenia s ohľadom na charakteristické znaky zariadenia, posudzovanie rizík na pracoviskách v pracovnom procese, posudzovanie zostatkových rizík za účelom požiadaviek zhody strojových zaraidení.

neuvedené
SHELL ÉCO MARATHON – MEDZINÁRODNÉ PRETEKY VOZIDIEL S MINIMÁLNOU SPOTREBOU PALIVA
Vypracovanie dokumentácie na zabezpečenie prevádzok v rámci kritickej infraštruktúry.
Vozidlo s alternatívnym pohonom – Jeep Willys B&S5, vodíkový palivový článo.

neuvedené
INVAZÍVNA DIAGNOSTIKA MATERIÁLOV BEZ DEŠTRUKCIE MATERIALU

Laboratorium metrotomografie
3D LASEROVE SYNTEROVANIE DMLS

Laserove synterovanie
ŠIROKO PÁSMOVE ROZHRANIE

Termovízna diagnostika

X