Pages Navigation Menu

Ústav technológií a materiálov

« Spať | Strojnícka fakulta

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium skúšok mechanických vlastností
Vykonávanie skúšok na ťah, tlak, 3 a 4 bodový ohyb, lámavosť, strih (za zvýšenej teploty a za nízkych teplôt). Meranie tvrdosti metódou Brinell, Vikers, Rocwell (HRA, HRB, HRC) a Super Rockwell s vyhodnocovaním údajov na počítači. Meranie tvrdosti gumy metódou A a D, vykonávanie skúšok stálosti povrchu plastických materiálov podľa Vicata. Stanovovanie vrubovej húževnatosti pre rôzne materiály v rozsahu teplôt 0 až 300°C. Meranie mikrotvrdosti metódou Vickers a Knoop od zaťaženia 98,07 – 9 807 mN, s grafickým a tabuľkovým záznamom.

Metalografické laboratórium
Kompletná príprava metalografických vzoriek pre svetelnú a elektrónovú mikroskopiu. Získavanie poznatkov o druhu a povahe mikroštruktúry a submikroštruktúry kovových a nekovových materiálov. Identifikácia fáz v štruktúre materiálov.

Laboratórium zvárania plameňom, odporového zvárania a zvárania elektrickým oblúkom
Základné kurzy zvárania plameňom a el. oblúkom obalenou elektródou, žíhanie a predohrev zvarkov, strojové rezanie kyslíkom, zváranie el. oblúkom taviacou sa a netaviacou sa elektródou. Švové zváranie plechov, odporové zváranie výstupkové, bodové odporové zváranie, ručné bodové spojovanie plechov do 2,5mm, poloautomatické zváranie a spájkovanie.

Laboratórium plošného a objemového tvárnenia
Základné operácie plošného tvárnenia s použitím tvárniacich síl do 1600kN. Meranie priebehov tvárniacich síl v závislosti na dráhe, sledovanie účinkov rôznych vstupných údajov na procesy strihania, ohýbania a ťahania, určovanie kritického stupňa ťahania a kritického pretvorenia na výťažkoch. Objemové tvárnenie za studena a za tepla, presné kovanie za tepla a za poloohrevu.

Technologické centrum spracovania plastov
neuvedené

Laboratórium zlievania
Štúdium reologických modelov tokových situácií poskytujúcich šmykové napätia generujúce vhodné podmienky na získanie sféroidickej morfológie mikroštruktúry, výskum synergického vplyvu intenzívneho prúdenia, tlaku a vysokých rýchlosti ochladzovania v procese tuhnutia zliatin.
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
» Skúšky na ťah, tlak, 3 a 4 bodový ohyb, lámavosť, strih (za zvýšenej teploty a za nízkych teplôt), meranie tvrdosti metódou brinell, vikers, rocwell (hra, hrb, hrc) a super rockwell, meranie tvrdosti gumy metódou a a d, vykonávanie skúšok stálosti povrchu plastických materiálov podľa vicata

» Svetelna a elektrónová mikroskopia

» Základné kurzy zvárania plameňom a elektrickým oblúkom obalenou elektródou

» Operácie plošného tvárnenia s použitím tvárniacich síl do 1600kn

» Štúdium reologických modelov tokových situácií poskytujúcich šmykové napätia generujúce vhodné podmienky na získanie sféroidickej morfológie mikroštruktúry, výskum synergického vplyvu intenzívneho prúdenia, tlaku a vysokých rýchlosti ochladzovania v procese tuhnutia zliatin

univerzálny stroj pre skúšky mechanických vlastností a tvárniteľnosť materiálov Instron 1195 s komorami pre skúšky za tepla do 200°C a 1100°Cuniverzálny trhací stroj ZDM 10/90 do 100kNtvrdomery HPO 250, HPO 300ZWICK HV 10HMO 10uEmcotestmikrotvrdomer BUEHLER typ IDENTA Met 1105 D s analyzátorom mikrotvrdosti OMNI Met MHT automatic RB-1Shore A a D

Laboratórium skúšok mechanických vlastností
softvérová vybavenosť :
neuvedené
svetelné mikroskopyAxiovert 40 MatNeophot 32digitálna videokamera Olympus DP10digitálna analýza obrazu ImporPRO 5.0mikroskop Epityp2mikroskop JENAVERTmikrotvrdomer D 32

Metalografické laboratórium
softvérová vybavenosť :
neuvedené
8 kompletných súprav na zváranie plameňom6 pracovísk pre zváranie obalenou elektródouzváracie usmerňovače ZU 315 a KS 350zvárací usmerňovač UTA 200rezací stroj RS 13zváračky WSLP 315 a MA 315zvárací poloautomat ForMIG 249 Dinvertor MAX 130univerzálne zváracie polohovadlo UZP-01 FormicaARC-MASTER 501 HOBARTbodové odporové zváracie kliešte BV 2,5 TTCplazmový zdroj na poloautomatické zváranie a spájkovanie ARC KINETICS Plasmabraze

Laboratórium zvárania plameňom, odporového zvárania a zvárania elektrickým oblúkom
softvérová vybavenosť :
neuvedené
univerzálny trhací stroj INSPEKT Desk 5 kNmeranie malých deformácií – prieťahomer MFA 2 miniprieťahomer s dlhým zdvihom GI-M 900 na meranie veľkého predĺženia (plasty, guma)el. odporová sušiareň S100/03vstrekovací lis Battenfeld 25zariadenie na pozitívne termoformovanierecyklačný mlyn na plastyvákuová trojkomorová sušička plastov Maguiredávkovacie zariadenie na plastový granulát Bessel

Technologické centrum spracovania plastov
softvérová vybavenosť :
neuvedené
Projekt APVV Výskum vlastností zvarových spojov vybraných kovových sústav zhotovených pevnolátkovým laserom


Výskum štruktúrnych, pevnostných a koróznych vlastností zvarových spojov obtiažne zvariteľných materiálových kombinácií svyužitím novej generácie výkonného pevnolátkového lasera. Zvarové spoje prístrihov z vysokopevných ocelí rčených pre tvárniace operácie v automobilovom priemysle.
Projekt VEGA Laserové zváranie vysokopevných oceľových prístrihov pre súčiastky v automobilovom priemysle


Optimalizácia prípravy prístrihov z vysokopevných oceľových plechov rôznej hrúbky a rôznymi mechanickými vlastnosťami a štruktúrou, ktoré sa používajú pre výrobu častí karosérie automobilov. Výskum podmienok plošnej tvárniteľnosti zvarených zložených prístrihov.Modelovanie správania sa výťažku zloženého z materiálov rôznrj hrúbky a štruktúry pri pretvorení.
Ohybové vlastnosti a modul pružnosti v ohybe podľa ISO 178 a technologické testy predného dielu montáže pre automobily, Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.


Stanovenie ohybových vlastností a modulu pružnosti v ohybe kompozitných materiálov podľa ISO 178 a technologické testy predného dielu montáže MAC, E1 a Q7 pre automobily vyrábané vo VW.
X