Pages Navigation Menu

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

« Spať | Strojnícka fakulta

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium automatickeho riadenia a mechatroniky
neuvedené
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty

Modelovanie a riadenie zážihového spaľovacieho motora pomocou lokálnych modelov, projekt APVV LPP–0075–09, 2009-2012


Zámerom projektu bolo overiť možnosti využitia techniky modelovania nelineárných dynamických systémov pomocou sietí lokálných modelov a túto metodiku priamo aplikovať pri návrhu multi-modelového prediktívneho riadenia súčiniteľa prebyku vzduchu spaľovacieho motora. Výsledky dosiahnuté počas riešenia projektu sa uplatnia pri návrhu a vývoji nových riadiacich funkcií a algoritmov elektronických počítačových riadiacích jednotiek spaľovacích motorov. V porovnaní s doteraz používanými metódami riadenia motora, postavenými najmä na aplikácii množstva dopredu stanovených vyčítavacích tabuliek, pri multi-modelovom návrhu možno počítať s významým skvalitnením činnosti motora najmä v jeho prechodových režimoch pri súčasnom udržiavaní priaznivých podmienok pre katalytickú redukciu emisií vo výfukových plynoch a pre znižovanie spotreby motora. Výraznou praktickou výhodou navrhnutých algoritmov je ich schopnosť aktívne rešpektovať dopredu známe fyzikálne a konštrukčné obmedzenia na rôzne prevádzkové veličiny motora a pritom garantovať stabilitu riadenia. Predložené riešenia takto umožňia zvýšiť celkovú efektívnosť fungovania motora tým, že jeho stavy neopustia dopredu stanovenú množinu. Všetky výsledky boli testované na škúšobnej motorovej stolici Ústavu dopravnej techniky a konštruovania vybavenej motorom Polo 1.4 16V s využitím riadiacej platformy reálneho času dSPACE a RapidPro, v podmienkach rôznej prevádzkovej záťaže motora.
X