Pages Navigation Menu

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

« Spať | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Strojnícka fakulta

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
Lorem Ipsum is simply dummy text.

Zoznam katedier:
Excelentnosti fakulty: (zadajte niekoľko znakov)

OPTIMALIZÁCIA A VÝVOJ SPAĽOVACÍCH MOTOROV PREDOVŠETKÝM PRE SPAĽOVANIE TECHNICKÝCH PLYNOV I.
Laboratórium je určené pre optimalizáciu a vývoj spaľovacích motorov predovšetkým pre spaľovanie technických plynov, ktoré je možné použiť v dopravných prostriedkoch. Laboratórium využíva tri brzdové stolice pre meranie spaľovacích motorov.

Laboratórium spaľovacích motorov
KONŠTRUKCIA A PROTOTYPING AUTOMOBILOVÝCH DIELOV A KAROSÉRII PRE VÝVOJ, REVERZNÉ INŽINIERSTVO V OBLASTI AUTOMOBILOVÝCH KOMPONENTOV I.
Laboratórium je vybavené pracovnými stanicami s inštalovaným programovým vybavením CATIA. Súčasťou je vybevenie – priemyselná 3D tlačiareň, vákuová odlievačka a 3D scaner. Laboratórium je zamerané na konštrukciu a prototyping automobilových dielov a karosérii a pre vývoj a reverzné inžinierstvo v oblasti automobilových komponentov. Spolu s ďalšími softwarovymi nástrojmi (ANSYS, ADAMS) je možné vyvýjať a optimalizovať konštrukčné prvky – diely automobilovej produkcie.

Laboratórium generatívneho konštruovania
SIMULÁCIE PREDPÍSANÝCH ZAŤAŽENÍ, ANALÝZA NAPÄTOSTNÉHO STAVU PROSTREDNÍCTVOM TENZOMETRICKÝCH SNÍMAČOV A REÁLNYCH SKÚŠOK KINEMATICKÝCH ÚPRAV NA PRACOVNOM ZARIADENÍ NAKLADAČA
Laboratórium mobilných pracovných strojov je zamerané na simulácie normou predpísaných zaťažení, analýzu napätostného stavu prostredníctvom tenzometrických snímačov a reálnych skúšok kinematických úprav na pracovnom zariadení nakladača. Súťasťou laboratória je výkonný hydraulický agregát zabezčujúci potrebnú zaťažujúcu silu a meracia aparatúra od NI.

Laboratórium mobilných pracovných strojov
KONŠTRUKCIA A PROTOTYPING AUTOMOBILOVÝCH DIELOV A KAROSÉRII PRE VÝVOJ, REVERZNÉ INŽINIERSTVO V OBLASTI AUTOMOBILOVÝCH KOMPONENTOV II.
Laboratórium je vybavené pracovnými stanicami s inštalovaným programovým vybavením CATIA. Súčasťou je vybevenie – priemyselná 3D tlačiareň, vákuová odlievačka a 3D scaner. Laboratórium je zamerané na konštrukciu a prototyping automobilových dielov a karosérii a pre vývoj a reverzné inžinierstvo v oblasti automobilových komponentov. Spolu s ďalšími softwarovymi nástrojmi (ANSYS, ADAMS) je možné vyvýjať a optimalizovať konštrukčné prvky – diely automobilovej produkcie.

Laboratórium Rapid Prototyping
OPTIMALIZÁCIA A VÝVOJ SPAĽOVACÍCH MOTOROV PREDOVŠETKÝM PRE SPAĽOVANIE TECHNICKÝCH PLYNOV II.
Laboratórium je určené pre optimalizáciu a vývoj spaľovacích motorov predovšetkým pre spaľovanie technických plynov, ktoré je možné použiť v dopravných prostriedkoch. Laboratórium využíva tri brzdové stolice pre meranie spaľovacích motorov.

Motorové laboratórium
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI VOZIDIEL
Laboratórium je určené pre meranie dynamických vlastností vozidiel. Vybavenosť laborátória umožnuje merať prešmyky kolies v kritických jazdných manévroch pri brzdení.

Vozidlové laboratórium
KONŠTRUKCIA A PROTOTYPING AUTOMOBILOVÝCH DIELOV A KAROSÉRII PRE VÝVOJ, REVERZNÉ INŽINIERSTVO V OBLASTI AUTOMOBILOVÝCH KOMPONENTOV III.
Laboratórium je vybavené pracovnými stanicami s inštalovaným programovým vybavením CATIA. Súčasťou je vybevenie – priemyselná 3D tlačiareň, vákuová odlievačka a 3D scaner. Laboratórium je zamerané na konštrukciu a prototyping automobilových dielov a karosérii a pre vývoj a reverzné inžinierstvo v oblasti automobilových komponentov. Spolu s ďalšími softwarovymi nástrojmi (ANSYS, ADAMS) je možné vyvýjať a optimalizovať konštrukčné prvky – diely automobilovej produkcie.

Laboratórium CAX v dopravnej technike
OPTIMALIZÁCIA A VÝVOJ SPAĽOVACÍCH MOTOROV PREDOVŠETKÝM PRE SPAĽOVANIE TECHNICKÝCH PLYNOV III.
Laboratórium je určené pre optimalizáciu a vývoj spaľovacích motorov predovšetkým pre spaľovanie technických plynov, ktoré je možné použiť v dopravných prostriedkoch. Laboratórium využíva tri brzdové stolice pre meranie spaľovacích motorov.

Laboratórium spaľovacích motorov a vozidiel s pohonom na alternatívne palivá
SKÚŠKY NA ŤAH, TLAK, 3 A 4 BODOVÝ OHYB, LÁMAVOSŤ, STRIH (ZA ZVÝŠENEJ TEPLOTY A ZA NÍZKYCH TEPLÔT), MERANIE TVRDOSTI METÓDOU BRINELL, VIKERS, ROCWELL (HRA, HRB, HRC) A SUPER ROCKWELL, MERANIE TVRDOSTI GUMY METÓDOU A A D, VYKONÁVANIE SKÚŠOK STÁLOSTI POVRCHU PLASTICKÝCH MATERIÁLOV PODĽA VICATA
Vykonávanie skúšok na ťah, tlak, 3 a 4 bodový ohyb, lámavosť, strih (za zvýšenej teploty a za nízkych teplôt). Meranie tvrdosti metódou Brinell, Vikers, Rocwell (HRA, HRB, HRC) a Super Rockwell s vyhodnocovaním údajov na počítači. Meranie tvrdosti gumy metódou A a D, vykonávanie skúšok stálosti povrchu plastických materiálov podľa Vicata. Stanovovanie vrubovej húževnatosti pre rôzne materiály v rozsahu teplôt 0 až 300°C. Meranie mikrotvrdosti metódou Vickers a Knoop od zaťaženia 98,07 – 9 807 mN, s grafickým a tabuľkovým záznamom.

Laboratórium skúšok mechanických vlastností
SVETELNÁ A ELEKTRÓNOVÁ MIKROSKOPIA
Kompletná príprava metalografických vzoriek pre svetelnú a elektrónovú mikroskopiu. Získavanie poznatkov o druhu a povahe mikroštruktúry a submikroštruktúry kovových a nekovových materiálov. Identifikácia fáz v štruktúre materiálov.

Metalografické laboratórium
ZÁKLADNÉ KURZY ZVÁRANIA PLAMEŇOM A ELEKTRICKÝM OBLÚKOM OBALENOU ELEKTRÓDOU
Základné kurzy zvárania plameňom a el. oblúkom obalenou elektródou, žíhanie a predohrev zvarkov, strojové rezanie kyslíkom, zváranie el. oblúkom taviacou sa a netaviacou sa elektródou. Švové zváranie plechov, odporové zváranie výstupkové, bodové odporové zváranie, ručné bodové spojovanie plechov do 2,5mm, poloautomatické zváranie a spájkovanie.

Laboratórium zvárania plameňom, odporového zvárania a zvárania elektrickým oblúkom
OPERÁCIE PLOŠNÉHO TVÁRNENIA S POUŽITÍM TVÁRNIACICH SÍL DO 1600KN
Základné operácie plošného tvárnenia s použitím tvárniacich síl do 1600kN. Meranie priebehov tvárniacich síl v závislosti na dráhe, sledovanie účinkov rôznych vstupných údajov na procesy strihania, ohýbania a ťahania, určovanie kritického stupňa ťahania a kritického pretvorenia na výťažkoch. Objemové tvárnenie za studena a za tepla, presné kovanie za tepla a za poloohrevu.

Laboratórium plošného a objemového tvárnenia
ŠTÚDIUM REOLOGICKÝCH MODELOV TOKOVÝCH SITUÁCIÍ POSKYTUJÚCICH ŠMYKOVÉ NAPÄTIA GENERUJÚCE VHODNÉ PODMIENKY NA ZÍSKANIE SFÉROIDICKEJ MORFOLÓGIE MIKROŠTRUKTÚRY, VÝSKUM SYNERGICKÉHO VPLYVU INTENZÍVNEHO PRÚDENIA, TLAKU A VYSOKÝCH RÝCHLOSTI OCHLADZOVANIA V PROCESE TUHNUTIA ZLIATIN

Laboratórium zlievania
TRIBOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY OZUBENÝCH PREVODOV
Tribologické laboratórium Ústavu dopravnej techniky a konštruovania je zamerané na riešenie problematiky tribologických charakteristík ozubených prevodov. Pozostáva z presných váh s nosnosťou do 2,5 kg a presnosťou 0,0001g, ultrazvukovej čističky a zo štyroch Niemanových stendov s uzatvoreným tokom výkonu, pričom dva sú určené na meranie pitingu a dva na meranie zadierania v ozubených prevodoch.

Laboratórium tribológie

X