Pages Navigation Menu

Projekty

« Spať

Vyhľadávanie

vyhľadávanie (full text)

 

 


Zoznam fakúlt

 

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, TUKE

Technická univerzita v Košiciach

KATEDRA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ | LABORATÓRIUM VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ


  • Vizuálne a penetračné kontroly zvarov Lagerbocku certifikovaným pracovníkom pre firmu PSS SVIDNÍK, a.s.,

zobraziť viac »

Doba trvania: od roku 2012 po súčasnosť
V rámci spolupráce s PSS Svidník, a.s. v oblasti povrchových NDT metód kontroly zvarov v kombinácii služieb zváračského inžiniera fakulta realizovala viacero úspešných čiastkových projektov so záverečnými návrhmi vhodných konštrukčných a technologických postupov zvárania metódou TIG.

  • Ultrazvukové kontroly zvarov rôznych typov výrobkov certifikovaným pracovníkom pre firmy PSS SVIDNÍK, a.s., KOVOMONT-PO, s.r.o., PL-PROFY spol. s r.o. a STROJLAB s.r.o.

zobraziť viac »

Doba trvania: od roku 2012 po súčasnosť
V rámci spolupráce v oblasti objemových NDT metód kontroly zvarov s viacerými podnikmi fakulta riešila široké spektrum aplikovaných výskumných úloh v oblasti zvárania a optimalizácie technológie zvárania.

  • Vypracovanie vzorových procedúr a postupov NDT kontrol materiálov rôznych typov súčiastok pre firmy PL Profy, s.r.o a Gohr, s.r.o.

zobraziť viac »

Komplexné riadenie zákazníckych oddelení NDT, vrátane vypracovania vzorových postupov testovania materiálov a pravidelných konzultácií spojenými s kontrolami činnosti a dostatočnej schopnosti NDT personálu zákazníka.

  • Presné 3D meranie a zhotovovanie CNC programov na meracom zariadení THOME CMM RAPID pre spoločnosť FTE automotive Slovakia s.r.o.

zobraziť viac »

Doba trvania: od roku 2012 po súčasnosť
V oblasti 3D merania výrobkov fakulta disponuje skúseným kolektívom pre vytváranie programov pre automatické meranie v softvérovom prostredí Metrolog VG.

KATEDRA POČÍTAČOVEJ PODPORY VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ | LABORATÓRIUM POČÍTAČOVEJ PODPORY VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ


  • Konštrukčné riešenia, tvorba výkresovej dokumentácie a kreovanie 3D modelov v softvérovom prostredí programu PTC Creo pre firmu PSS SVIDNÍK, a.s.

zobraziť viac »

Doba trvania: od roku 2013 po súčasnosť
Konštrukčné riešenia a kreovanie 3D modelov s následným generovaním komplexnej výrobnej výkresovej dokumentácie podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

KATEDRA PREVÁDZKY VÝROBNÝCH PROCESOV | LABORATÓRIUM DIAGNOSTIKY PREVÁDZKOVÝCH STAVOV VO VÝROBNÝCH SYSTÉMOCH


  • Vývoj a vypracovanie metodiky a softvéru pre trojsúradnicové meracie zariadenie a následné posudzovanie (meranie) brzdových komponentov pre nemeckú firmu FTE Automotive Slovakia s.r.o., (resp. pre VW Bratislava)

zobraziť viac »

Doba trvania: rok 2012
Vypracovanie vzorovej metodiky 3D merania konkrétnej súčiastky od stanovenia prioritných funkčných plôch a ich presnosti cez upínanie až po vytváranie programov pre automatické meranie v softvérovom prostredí Metrolog VG.

 

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

KATEDRA STROJÁRSTVA, KATEDRA AUTOMOBILOV A ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY


  • Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi. Výskumný projekt podporovaný EÚ, RMC sro. Nová Dubnica, 2014

zobraziť viac »

Zriadenie spoločného výskumného pracoviska obnoviteľných zdrojov energie. Vybudovanie výskumnej a technologickej základne pre návrh, konštruovanie, simulácie, skúšky a realizáciu kontejnerových Grid-Off elektrických systémov z OZE a vytvorenie expertného znalostného systému pre využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v aplikáciách. Výstupom TnUAD je expertný systém časového plánu spúšťania elektrospotrebičov ako aj výber sústavy ostrovného (grid-off) systému zdrojov elektrickej energie a elektrospotrebičov. www.solarinfo.sk.

KATEDRA STROJÁRSTVA


  • Inovačný mix stredného podniku. Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Vývoj a.s. Martin, 2011

zobraziť viac »

Analýza vplyvu technológie rezania vysokopevných materiálov na chyby povrchu. Štúdium ovplyvnenia mechanických vlastností tepelným jazykom u ARMOXU hrúbky 5 mm a 8 mm. Štúdium zmien mikrotvrdosti austenitických ocelí od použitých technológií rezania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X