Pages Navigation Menu

Ústav výskumu progresívnych technológií

« Spať | Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Vedecké centrum materiálového výskumu s laboratóriami zameraními na technológie iónového lúča, plazmatické modifikácie a depozície, analytické metódy, počítačové modelovanie, nanodiagnostiku
6MV tandemový urýchľovací systém s vysokým prúdom zväzku pre analýzu iónového zväzku (IBA) a iónovú implantáciu určený špeciálne pre výskum v oblastiach ako: fyzika tuhých látok, modifikácia materiálov pomocou iónového zväzku, atómová fyzika, analýza materiálov pomocou iónového zväzku (IBA), astrofyzika, ekológia. Zahŕňa kombináciu takých funkcií, ktoré bežne dostupné zariadenia tohto typu nemajú. Medzi tieto funkcie patria minimálne: úplný rozsah hmotností prvkov, široký rozsah dosiahnuteľných energií, veľmi vysoké hmotnostné rozlíšenie, spôsobilosť použitia viacnásobne nabitých iónov, ultra vysoké vákuum, možnosť použitia oblasti iónov s nízkou energiou, kompletný sortiment iónových zdrojov. Zariadenie pre technológiu iónovej implantácie použiteľné na dotovanie materiálov, ochranu voči opotrebeniu, zvýšenie tvrdosti, antikoróznu ochranu, nanoštruktúrovanie, nanovrstvy, nanopórovitosť, modifikovanie elektrických, magnetických, fyzikálnych alebo chemických vlastností povrchov, pre výskum. Zariadenie pre iónovú implantáciu ponorením do plazmy pre trojrozmerné substráty. Zariadenie pre iónovú implantáciu ponorením do plazmy (PIII Plasma Immersion Ion Implantation). Rádiofrekvenčný naprašovací systém s predpätím Reaktívny jednosmerný impulzový rozprašovací systém z rôznych materiálov terčíkov ako sú reaktívne kovové oxidy a kovy, určený pre povlakovanie targetov reaktívnym spôsobom. Vhodný pre súčasné naprašovanie kovových oxidov a izolujúcich materiálov prostredníctvom rádiofrekvenčného rozprašovania, resp. kovov prostredníctvom jednosmerného naprašovania pre materiály s vysokým indexom lomu a kompozity. Langmuirova sonda na elektrostatickom princípe, slúžiaca pre diagnostiku plazmy, vybavená príslušným softvérom. Zariadenie na zisťovanie hrúbky tenkých vrstiev zo zmeny stavu polarizácie svetla po odraze od vyšetrovanej vzorky.

Vedecké centrum automatizácie a zavádzania informačných a komunikačných technológií vo výrobných procesoch a súvisiace laboratóriá, zahŕňajúce: riadiace systémy, ICIM, integráciu, informačných a riadiacich systémov, umelú inteligenciu, aplikovanú informatiku v medicíne
Modely a komponenty: systém pre logické a sekvenčné riadenie, systém meničov frekvencie a asynchrónnych motorov, systém pre optické rozpoznávanie a optickú kontrolu rozmerovej a tvarovej presnosti, systém pre pohyb autonómneho vozíka v priestore, systém riadenia robotov. Modely a komponenty: Modulárny výrobný systém, CNC výrobný systém, Podporná výbava laboratória LiCIM. Modely napr: Hybridný výrobný systém, Model spojených nádob. Systém obsahuje softvérové prostriedky pre počítačom podporovaný návrh a tvorbu dokumentácie automatizovaných riadiacich systémov. Súčasťou budú hardvérové komponenty a pracovné panely pre simuláciu a testovanie navrhnutých a projektovaných riešení, ako aj server so vstupno-výstupnými kartami, ktorý bude pomocou softvérového vybavenia umožňovať simuláciu rôznych technologických procesov. Ďalšia časť pracoviska bude predstavovať decentralizovaný systém riadenia (DCS), zložený z priemyselných riadiacich systémov, inžinierskych, operátorských, udržiavacích systémov a ďalších subsystémov a modulov.
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
6MV tandemový urýchľovací systém s vysokým prúdom zväzku pre analýzu iónového zväzku (IBA) a iónovú implantáciuviacúčelový 500kV vzduchom izolovaný urýchľovací systém pre iónovú implantáciuPIII pre trojrozmerné substráty
PIII pre rovinné substrátymagnetrónový systém s pulznou duálnou MS separáciou – 2,5kW a 5kWLangmuirova sondaelipsometer

Vedecké centrum materiálového výskumu s laboratóriami zameraními na technológie iónového lúča, plazmatické modifikácie a depozície, analytické metódy, počítačové modelovanie, nanodiagnostiku
softvérová vybavenosť :
neuvedené
výskumné pracovisko logického a sekvenčného riadenia (LOGIC)výskumné pracoviská distribuovaných systémov riadenia výrobných a technologických procesov (DSC)Výskumné pracoviská komplexných procesov (CCP)výskumné pracoviská vývoja a projektovania riadiacich systémov (PRS)

Počítačové laboratórium
softvérová vybavenosť :
PCS7
Siemens a Festo technológie
programovateľné logické automtay a softvérové vybavenia
ABB roboty
Zmluva o spolupráci v oblastí iónových a plazmových technológií a materiálového inžinierstva


Ústav výskumu progresívnych technológií MTF STU v Trnave
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
(HZDR)
2017
Rámcová dohoda o spolupráci

Ústav výskumu progresívnych technológií MTF STU v Trnave
Leibniz-institut fϋr Festkӧrper- und Werkstoffforschung Dresden
(IFW Dresden)
2017

« Predchádzajúca katedra Nasledujúca katedra »

X