Pages Navigation Menu

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

« Spať | Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium projektového manažmentu
Softvérové vybavenie slúži na tvorbu a časovú analýzu realizovaných projektov, na štatistické vyhodnocovanie vstupných dát, tvorbu a plánovanie experimentov.

Laboratórium Digitálny podnik a ergonomické laboratórium
Softvérové a ostatné vybavenie slúži na tvorbu a hodnotenie efektivity logistických a výrobných procesov, hodnotenie fyzického zaťaženia zamestnancov, optimalizáciu pracovísk a sledovanie vzájomných interakcií medzi človekom a strojom, resp. človekom a pracovnými prostriedkami.
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
» Kurzy projektového manažmentu zamerané na projektové tímy a efektívnu komunikáciu, manažérstvo kvality v projektovom riadení, výber metód projektového manažmentum, earned value, efektívne riešenie problémov v riadení konfliktov, projektové riziká, MS Project, vedomostný manažment v projektovom riadení, project cycle management, plánovanie a hodnotenie projektu

» Zameranie na základné poznatky týkajúce sa metód a nástrojov štatistického riadenia procesov a ich uplatňovania pri zabezpečovaní a zlepšovaní kvality výrobných procesov a aplikácia vybraných zložitejších štatistických metód.

» Zameranie na analýzu a hodnotenie logistických a výrobných procesov, tvorba a analýza materiálových tokov, optimalizácia skladov, sledovanie a hodnotenia vplyvov práce a pracovného prostredia na zamestnancov, hodnotenie fyzického zaťaženia zamestnancov a vplyv interakcie človek – stroj, hodnotenie energetického výdaja

» Zameranie na riešenie konfliktov, časový manažment, delegovanie a efektívne vedenie porád, rozvoj komunikačných zručností a asertívneho správania, efektívna manažérska komunikácia, koučing – progresívna forma rozvoja podriadených, moderné trendy vedenia ľudí a motivácia, vzdelávania na pracovisku pre prvo-líniových manažérov, tréning trénerov – rozvoj lektorských zručností, kreativita pre manažérov a kreatívne riešenie problémov a vedenie workshopov

stolové počítače a notebooky s príslušným hardvérovým vybavenímdataprojektor a interaktívna tabuľa

Laboratórium projektového manažmentu
softvérová vybavenosť :
MS Project, SPSS
stolové počítače a notebooky s príslušným hardvérovým vybavenímdataprojektormontážny stôlmanipulačný vozík – pojazdná plošinaregálový vozík na prepravkyveľkoobjemová paletazariadenie na meranie zaťženia malých svalových skupínluxmetervlhkomer s teplomerom

Laboratórium Digitálny podnik a ergonomické laboratórium
softvérová vybavenosť :
Tecnomatix Plant Simulation 11
Tecnomatix Process Simulate
Tecnomatix Jack 8.2
3DSSPP
EEPP
Factory CAD
Factory FLOW
Návrh riešenia pre zníženie zaťaženia ručnej manipulácie s bremenami a činností spôsobujúcich poškodenie podporno-pohybovej sústavy v podmienkach výrobného podniku CH-F, Chemosvit Folie, a.s., 2015


Projekt je zameraný na zníženie fyzického zaťaženia zamestnancov vplyvom ručnej manipulácie osádzania nástavcov v procese pomeďovania a pochrómovania HTL valcov s využitím simulačného nástroja Tecnomatix Jack 8.2. Projekt je v súčasnosti stále v štádiu riešenia – návrhovej časti s ohľadom na organizačné a technické opatretnia, tvorbu pracovných štandardov pre správny výkon pracovnej činnosti zamestnancov. Predpokladané výstupy, optimalizácia pracovných postupov, tvorba pracovných štandardov, organizácie práce samotných zamestnancov a technické opatrenia pre úpravu dosahových vzdialeností vo vzťahu človek – stroj.
Transformácia ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS, HSMS, VEGA, 2015


“Predkladaný projekt je zameraný na potvrdenie potreby, definovanie možností a návrh postupu využitia integrovaného systému QMS/EMS/HSMS na transformáciu obsahu ergonomického programu do štruktúry aktivít manažérstva podniku. Aplikáciou výstupov riešenia projektu sa predpokladá vytvorenie podmienok pre také zdokonalenie priebehu pracovných procesov, ktoré umožní dlhodobo garantovať vysokú úroveň pracovných výkonov pri minimálnom riziku ohrozenia bezpečnosti práce a zdravia zamestnancov v súlade s filozofiou trvalo udržateľného rozvoja.
Hlavným (syntetickým cieľom riešenia projektu je návrh postupu transformácie obsahu ergonomického programu do praktického výkonu aktivít podnikového manažérstva prostredníctvom integrovaného pôsobenia modulov QMS, EMS, HSMS.
Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia, VEGA, 2014


Podstatou predloženého vedeckého projektu bolo skúmanie prístupov k riadeniu výkonnosti organizácií, so zameraním na udržateľnosť ich výkonnosti. Významný dôraz bol kladený na “udržateľnosť”, pretože v súčasnosti využívané modely riadenia výkonnosti zvyčajne spôsobujú značne negatívne dôsledky rozhodujúcim skupinám zamestnancov(dlhodobá preťaženosť, burn-out, zdravotné problémy rôzneho charakteru, čo sa prejavuje poklesom výkonnosti týchto zamestnancov a v konečnom dôsledku i výkonnosti daných organizácií, s následným znižovaním ich konkurencieschopnosti. Projekt bol zameraný na riešenie uvedenej problematiky v špecifických podmienkach multikultúrnych organizácií (s orientáciou na priemyselné podniky), ktoré si vyžadujú diametrálne odlišné prístupy ako sa aplikujú v monokultúrnych organizáciách.
Manažment kvality informácií v projektovom riadení v priemyslených podnikoch v SR, VEGA, 2014


“Projekt nadväzoval na výsledky projektov realizovaných na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MTF STU v Trnave:
-VEGA 1/2578/05: Analýza súčasných trendov projektového manažmentu vo svete, výskum súčasného stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho využitia v podmienkach Slovenska
-ESF 11230220391: Modulárny systém dištančného vzdelávania v projektovom manažmente s podporou e-learningu a informačných technológií
-VEGA 1/0491/09: Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov
Parciálnym výsledkom uvedených projektov bolo identifikovanie nedostatkov v oblasti kvality informácií a informačného manažmentu, ktoré negatívne ovplyvňovali úspešnosť projektov. Cieľom projektu bolo na základe analýzy informačných procesov, tokov a zdrojov v projektovom riadení v priemyselných podnikoch v SR navrhnúť metodiku manažmentu kvality informácií v projektovom riadení.
Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny podnik“, Nadácia Volkswagen Slovakia, 2014


“Hlavným cieľom projektu „Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny podnik““ bolo zvýšiť technickú vedomostnú základňu a praktické zručnosti pedagógov a študentov UPIM s dôrazom na inovatívnosť s prepojením s praxou v automobilovom priemysle.
Cieľová skupina:
-kvalifikovaní vysokoškolskí pedagógovia pôsobiaci na UPIM MTF STU so sídlom v Trnave, s pedagogickou praxou, ktorí sa zameriavajú na predmety technického smeru;
-študenti MTF STU so sídlom v Trnave študijného odboru Priemyselné inžinierstvo, resp. podobného alebo príbuzného odboru so študijným zameraním na technické smery;
-ostatní študenti MTF STU so sídlom v Trnave ostatných študijných odborov so študijným zameraním na technické smery;
-ostatní kvalifikovaní vysokoškolskí pedagógovia pôsobiaci na UPIM MTF STU so sídlom v Trnave;
-priemyselné podniky pôsobiace na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktoré pôsobia najmä v oblasti automobilového priemyslu.
Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi V4 univerzitami, Medzinárodný Vyšehradský Fond, 2014


Hlavným zámerom projektu je vytvoriť základ pre aktívnu vedeckú spoluprácu medzi krajinami V4 prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a prenosu vedomostí. Je príležitosťou pre prepojenie akademických a podnikateľských inštitúcií z krajín V4, ktoré zabezpečí spoluprácu v oblasti výskumu, vzdelávania a zvýši medzinárodnú mobilitu vysokoškolských učiteľov a študentov. Taktiež prispeje k popularizácii vedy pre odborníkov a verejnosť a zabezpečí pokračovanie činnosti do budúcnosti.
AUTOCLUSTERS, Automobilový klaster – Západné Slovensko, 2012


“Projekt spájal univerzity, výskumné a vývojové inštitúcie, podporné zariadenia malých a stredných podnikov z EÚ-15, NMS rovnako ako IPA pre prípravu a tvorbu prvej automobilovej stiete v juhovýchodnej Európe. Úroveň klastrových aktivít v rámci projektu boli striktne orientované na činnosti, ktoré predstavujú zlepšovanie inovačnej kapacity v regióne a zlepšenie technológií, transfer know – how a zlepšovanie inovačného cyklu. Projekt bol postavený na základe skúseností z predchádzajúcich aktivít v automobilovom priemysle (NEAC, automobilové Klastre, Belcar, TCAS, I-CAR-O), a v súlade s politikami EÚ, a to najmä v oblasti klastrovania v automobilovom priemysle. Vybrané zadefinované ciele projektového rámca boli:
-Vytvorenie prvej udržateľnej siete v automobilovom priemysle vo strednom a juhovýchodnom regióne s osobitným zameraním na inovačné aktivity
-Vytvorenie Partnerstiev, ktoré sa skladajú z inštitúcií z nových členských štátov, nečlenských štátov, ako aj inštitúcií so skúsenosťami z EÚ -15
-Pozvať do siete nielen zoskupenia malých a stredných podnikov ale aj ďalšie podporné zariadenia malých a stredných podnikov, inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja a univerzity
-Zlepšiť inovačné schopnosti prostredníctvom realizácií štúdií inovačných kapacít
Optimalizácia zásobovania výrobných liniek karosárne NSF, DHL Exel, 2014


Projekt bol zameraný na optimalizáciu materiálových tokov zo supermarketov k jednotlivým zváracím linkám vo zvarovni NSF v podniku Volkswagen Slovakia a. s., kde procesy logistiky zabezpečuje externá spoločnosť DHL Exel Slovakia. Čiastkové úlohy tvorilo spracovanie MTM analýz jednotlivých zásobovacích trás, analýza vyťaženia CXT ťahačov, návrhy na optimalizáciu zásobovacích trás a implementácia riešenia do podnikovej praxe.
Optimalizácia systému zásobovania, Inergy Automotive Systems, 2014


Cieľom projektu bolo do konca mesiaca marec 2014 pripraviť nový logistický koncept s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti a produktivity práce, pri súčasnom zohľadnení kapacitných a technologických možností. Prioritou projektu bola identifikácia súčasného stavu vyťaženia personálu externej firmy zabezpečujúcej logistické procesy a objektívne zhodnotenie potenciálu pre ďalší rozvoj logstických procesov v podniku.
Optimalizácia systému zásobovania v spoločnosti HBPO, HBPO, 2014


“Cieľom projektu bolo do konca mesiaca február 2014 pripraviť nový logistický koncept s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti a produktivity práce.
Prioritou projektu bol materiálový tok smerom zo skladu do výroby s cieľom ušetriť 20% manipulácie s materiálom a zameraním na montážny priestor bez vysokozdvižnej manipulačnej techniky.
Materialfluss PW – KB, Volkswagen Slovakia, 2015


Projekt je zameraný na komplexné riešenie návrhu materiálového toku a logistických procesov medzi halami a v rámci hál Presswerk a H4a s následnou optimalizáciu navrhnutých variantov v podniku Volkswagen Slovakia. Objektom realizácie (a neskôr verifikácie) je oblasť internej podnikovej logistiky a s tým, bude možné sledovanie celkových vstupných ako aj nadväzujúcich investícií pre navrhnuté riešenia. Zámerom projektu je súčasne cieľová orientácia na efektívnosť riešenia z hľadiska minimalizácie potreby zamestnancov pri súčasnom zohľadnení ergonomických požiadaviek pre výkon ich práce a zároveň zabezpečenie objektívneho počtu modernej manipulačnej techniky zohľadňujúcej nároky a potreby koncernu pre nadchádzajúce obdobia.

« Predchádzajúca katedra Nasledujúca katedra »

X