Pages Navigation Menu

Ústav materiálov

« Spať | Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium štruktúrnych analýz
Mikroštruktúrna a fraktografická analýza, mikrochemická analýza, kryštalografická orientačná analýza, identifikácia fáz. Analýza zvarových spojov, tepelného spracovania, identifikácia príčin poškodenia a porušenia komponentov.
Fázová analýza koróznych produktov, analýza vnútorných a zvyškových napätí k kovových materiáloch, analýza deformačných procesov po tvárnení a obrábaní, stanovenie obsahu zvyškového austenitu.
Určenie čiarovej a plošnej drsnosti, určenie presných geometrických rozmerov rezných klinov, ientifikácia koróznych procesov v biologických prostrediach.
Metalografická a materiálografická analýza spojená s obrazovou analýzou. Určovanie mikroštruktúrnych charakteristík, kvantifikácia zdanlivej veľkosti austenitického zrna, stanovenie hrúbky povlakov, stanovenie tvrdosti štruktúrnych zložiak pri nízkych zaťaženiach.

Laboratórium termofyzikálnych meraní a výpočtov
Stanovenie kritických teplôt materiálov (fázové prechody, rozpady tuhých roztokov, identifikácia plynných zložiek pri teplotnom rozklade látok, stanovenie hmotnostných zmien v procese ohrevu). Merací rozsah 20 až 2000 °C.
Určovanie koeficientov lineárnej rozťažnosti jednotlivých látok v teplotnom rozsahu -160 až 2000 °C, sledovanie fázových prechodov (ferit-austenit, austenit-martenzit).
Určenie teplotnej difuzivity (vodivosti) v teplotnom intervale 20 až 2000 °C. Parameter sa využíva v spojení s dátami získanými zo simultánneho termoanalyzátora na presné stanovenie termodynamických charakteristík materiálov pre simulačné programy využívajúce metódu konečných prvkov, napr. SYSWELD.
Softvéry na výpočty a modelovanie termodynamických rovnováh. Využitie pri predpovedaní výsledných vlastností látok najmä anorhanického pôvodu.

Laboratórium tepelného spracovani a mechanických skúšok
Príprava a overenie technologických parametrov pri procesoch tepelného a chemicko-tepelného spracovania. Najmä lesklé kalenie, cementácia, nitrocementácia a nitridácia.
Realizácia statických skúšok v ťahu a tlaku v teplotnom intervale 20 až 1000 °C. Maximálna zaťažujúca sila 250 kN.
Realizácia skúšok rázu v ohybe v teplotnom intervale -70 až 200 °C so súčasným záznamom práce na prelomenie skušobného telesa a jeho priehybu.
Bežné procesy tepelného spracovania bez a s ochrannou atmosférou v teplotnom intervale 100 až 1100 °C.
Naparovacie PVD zariadenie s rotačnými katódami na prípravu funkčných povlakov na báze nitridov hliníka, titánu a chrómu na nástrojové materiály a na konštrukčné skupiny hlavne v prevodových systémoch.

Laboratórium fyzikálnochemických meraní a procesov
Určovanie koróznej odolnosti materiálov v solnej hmle a určenie koróznej odolnosti pomocou potenciostatickýcm meraní.
Realizácia koróznych skúšok pod napätím (SCC – Stress Corrosion Cracking) v teplotnom intervale 20 až 300 °C v rôznych prostrediach.
Stanovenie hĺbkových chemických koncentračných profilov v povrchových vrstvách kovových aj nekovových materiálov do hĺbky cca 200 µm. Súčasné meranie až 36 prvkov.
Identifikácia kvapalných a pevných látok prevažne organického pôvodu.
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
rastrovacie a transmisné elektrónové mikroskopyRontgenová difrakcia a tenzometriakonfokálna mikroskopiasvetelná mikroskopia

Laboratórium štruktúrnych analýz
softvérová vybavenosť :
i-Tem, Digital Micrograph
HighScore, Stress, Texture
ZEN
Axiovision
simultánny termoanalyzátorvysokoteplotný dilatometerlaserový flashový analyzátormateriálové databázy termodynamických vlastností

Laboratórium termofyzikálnych meraní a výpočtov
softvérová vybavenosť :
DICTRA, SYSWELD, DEFORM, G-matPro
laboratórna pec pre chemicko-tepelné spracovanieuniverzálny skúšobný strojrázové kladivo pre inštrumentovanú skúšku rázom v ohybelaboratórne pece pre tepelné spracovaniepovlakovacie zariadenie

Laboratórium tepelného spracovani a mechanických skúšok
softvérová vybavenosť :
neuvedené
korózna komora a potenciostatzariadenie na korózne skúšky pod napätímoptický emisný spektrometerspektroskopy FTIR a UVIS

Laboratórium fyzikálnochemických meraní a procesov
softvérová vybavenosť :
neuvedené
Kontrola kvality ložísk hodnotením obsahu zvyškového austenitu /INA SKALICA, INA KYSUCE, KINEX KLF/ trvale od roku 2008


Sledovanie vplyvu parametrov tepelného spracovania na obsah zvyškového austenitu, Identifikácia príčin nezhôd vo výrobnom procese
Hodnotenie mechanických vlastností polotovarov a výkovkov /HKS Forge, s.r.o. Trnava/ trvale od roku 2000


Komplexná materiálová analýza výkovkov z hľadiska dosiahnutia vyžadovaných parametrov.
Výskum vplyvu legujúcich prvkov a procesov spracovania na zmenu materiálových charakteristík za studena ťahaných rúr/Benteler Tube Management GmbH, Padeborn, SRN/ priebežne 2012 až 2014


Meranie a vyhodnocovanie materiálových charakteristík pre ťahané rúry pomocou mikroskopických techník.
Hodnotenie mechanických a štruktúrnych vlastností komponentov spojok /ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava/ trvale od roku 2000


Komplexná materiálová analýza komponentov z hľadiska dosiahnutia vyžadovaných parametrov.
Mikroskopická analýza a určenie chemického zloženia materiálov / Bekaert Hlohovec, a.s.


Analýza mikroštruktúry a vlastností materiálov
Mikroskopická analýza a mechanické skúšky materiálov / ZLIEVÁREŇ Trnava, s.r.o.


Kontrola kvality produkcie z hľadiska mikroštruktúrnych charakteristík a mechanických vlastností materiálov
Stanovenie odolnosti vodovodného potrubia na námestí v Trnave pri rekonštrukcii /TAVOS a.s. Priemyselna 10 Piešťany/


Zvýšenie odolnosti vodovodného potrubia proti náhlym zmenám.
Stanovenie koróznej odolnosti materiálov / Elster s.r.o. Stará Turá


Meranie chemického zloženia a stanovenie koróznej odolnosti materiálu.
Identifikácia príčin poškodenia povrchu obežných dráh veľkorozmerných ložísk v procese tepelného spracovania/ PSL, a.s. Považská Bystrica/ priebežne od roku 2009


Eliminácia defektov a zvýšenie kvality produkcie.
Salt spray test, povrchová analýza / Samsung Electronics Slovakia, Galanta


Komplexný test koróznej odolnosti.
Salt spray test, povrchová analýza / Samsung Electronics Slovakia, Galanta


Komplexný test koróznej odolnosti.
Analýza dielcov porozita a tvrdosť materiálu / HDO SK Bratislava


Stanovenie porozity materiálov podľa platných noriem.
Konfokálna mikroskopia nečistoty / Johns Manfille Slovakia Trnava


Identifikácia nečistôt v sklovine, ktoré zanášajú dýzy na ťahanie vlákien.
Korózny test / Binder Slovakia Bratislava


Komplexný test koróznej odolnosti.
Kamax, k.s. Bardejov


Metalografická analýza – príprava vzorky, kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie mikroštruktúry, riadkovacia elektrónová mikroskopia.
Whirlpool Slovakia Poprad


Analýza chemického zloženia pružiny, metalografická analýza, skúška ťahom.

« Predchádzajúca katedra Nasledujúca katedra »

X