Pages Navigation Menu

Ústav integrovanej bezpečnosti

« Spať | Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium analytických metód
Kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie látok v odpadoch.

Laboratórium bezpečnostného inžinierstva
Stanovenie koncentrácie prachov rozptýlených vo vzduchu. Stanovenie dolnej hranice výbušnosti horľavých prachov rozptýlených vo vzduchu.

Laboratórium tepelných tokov
Stanovenie sklon materiálu k samovznieteniu a vzájomnej znášanlivosti látok.

Laboratórium samovznietenia a vzájomnej znášanlivosti látok
Detaily neuvedené.

Laboratórium termickej degradácie materiálov
Stanovenie požiarneho rizika materiálu (kritická hustota tepelného toku, rýchlosť uvoľňovania tepla, rýchlosť tvorby CO a dymu). Metóda používaná na posudzovanie požiarneho rizika materiálov používaných v dopravných prostriedkoch. Máme spracovanú metodiku umožňujúcu meranie kvapalných vzoriek na kónickom kalorimetri.
Stanovenie minimálnej teploty vznietenia vrstvy usadeného prachu a minimálnej teploty rozvíreného prachu.
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
» Environmentálno – geochemický monitoring životného a pracovného prostredia (predovšetkým chemickým rozborom povrchových a podzemných vôd, pôd), vplyv vybraných činností na životné prostredie a možnosti zníženia týchto dopadov pri neželaných udalostiach (napr. v oblasti sorpcie priemyselných kontaminantov na upravené anorganické a organické materiály, degradácie organických kontaminantov progresívnymi metódami)

» Stanovenie koncentrácie prachových častíc v pracovnom ovzduší za účelom objektivizácie faktorov pracovného prostredia a sledovanie koncentrácie prachových častíc z pohľadu výbušnej atmosféry v priemyselných prevádzkach, stanovenie dolnej hranice výbušnosti prachov rozptýlených vo vzduchu. Stanovenie kritických degradačných teplôt usadeného a rozvíreného prachu na priemyselných zariadeniach a v technologických systémoch z hľadiska možnosti vzniku požiarov a havárií.

» Progresívne prístupy v oblasti riadenia organizácií | štatistické spracovanie údajov súboru | manažment ľudských zdrojov | manažérstvo kvality | spoločenská zodpovednosť spoločnosti | integrovaný manažérsky systém | ekonomika kvality | kvalita služieb

» Posúdenie bezpečnosti tlakových nádob (stanovenie kritickej teploty a kritickej hustoty tepelného toku) | stanovenie minimálnej teploty a hustoty tepelného toku, potrebnej na zapálenie látky (resp. stanovenie maximálnej hustoty tepelného toku alebo teploty na ktorú môže byť látka v technologickom procese alebo zariadení ohriata)

» Posúdenie sklonu čistých látok a látok znečistených v rámci výroby a skladovania k samovznieteniu a samozahrievaniu | posúdenie vzájomnej znášanlivosti látok z hľadiska vzniku požiaru, výbuchu a uvoľňovania splodín rozkladu

» Komplexné posúdenie požiarneho rizika tuhých a kvapalných horľavých látok (stanovenie rýchlosti uvoľňovania tepla, toxicity splodín horenia a rýchlosti tvorby dymu metódou kónického kalorimetra) | termická analýza tuhých aj kvapalných látok a určenie kritických teplôt degradácie pre technologické procesy a skaldovanie

» Stanovenie bezpečnostných požiadaviek na manipuláciu s tlakovými nádobami a horľavými látkami | posúdenie požiarneho rizika materiálov (tuhých, kvapalných aj plynných) | posúdenie požiarneho rizika technologických procesov | posúdenie požiarneho rizika výrobnej operácie | matematické modelovanie rozvoja požiaru (programy FDS a SmartFire v kombinácii s modelovaním prenosu tepla (program Ansys) | zisťovanie príčin vzniku požiarov.

plynový chromatograf s hmotnostným detektorom GCMS Agilentinfračervený spektrofotometer s Fourierovou transformáciou FTIR Amedis

Laboratórium analytických metód
softvérová vybavenosť :
neuvedené
laserový aerosólový spektrometer GRIM 1.108

Laboratórium bezpečnostného inžinierstva
softvérová vybavenosť :
neuvedené
kónický kalorimeterzariadenie na stanovenie horľavosti prachov

Laboratórium termickej degradácie materiálov
softvérová vybavenosť :
neuvedené
bezpečnostný kalorimeter SEDEX

Laboratórium tepelných tokov
softvérová vybavenosť :
neuvedené
Posúdenie požiarneho rizika MANPOWER RED (NCH SLOVAKIA s.r.o., 2012)


Stanovenie požiadaviek na bezpečné používanie čistiacej kvapaliny MANPOWER RED v priemysle.
Posúdenie triedy požiarneho nebezpečenstva vybraných tlačiarenských náplní (Europapier Slovensko, s. r. o., 2012)


Stanovisko k zatriedeniu vybraných tlačiarenských náplní medzi horľavé kvapaliny v zmysle platných právnych predpisov.
Zisťovanie príčiny vzniku požiaru sila na skladovanie drevnéhho odpadu (Swedwood Sopron s.r.o., 2013)


Identifikácia príčíny opakovaného vzniku požiaru v sile určenom pre dočasné skladovanie drevného odpadu z výroby.
Posúdenie rizika výbuchu v DBL linke (VUJE a.s. Trnava, 2013)


Posúdenie rizika výbuchu v Diskontinuálnej linke DBL – sušiarni ionexov s obsahom TMA.
Expertný posudok reakcie na oheň smrekového a borovicového dreva (Walfer spol. s.r.o. Halenkov, 2013)


Expertný posudok reakcie na oheň smrekového a borovicového dreva podľa EN-ISO 5660-1.
Riziková analýza FMEA (VUJE, a.s. Trnava, 2013)


Vykonanie rizikovej analýzy “Inštalácia zariadenia na monitorovanie korózie výstelky podzemnej nádrže metódou FMEA.
Simulácia rozvoja požiaru, tepla a dymu (VUJE, a.s. Trnava, 2013)


Simulácie rozvoja požiaru, tepla a dymu káblov v uzavretom priestore káblovej skrine.
Expertný posudok na súlad technologického postupu búracích prác na kotle (Slovenské energetické strojárne a.s., Tlmače, 2013)


Súlad technologického postupu búracích prác na kotle č.3 realizovaných spoločnosťou SES a.s. Tlmače pre spoločnosť U.S.Steel Košice.
Analýza rizík technolóie linky VICHR metódou HAZOP, CHECK LIST (VUJE,a.s. Trnava,2012)


Analýza rizík technolóie linky VICHR metódou HAZOP, CHECK LIST, realizácia II. etapy projektu vyraďovania JE-1.
Vypracovanie štúdie spaľovne BSC RAO (VUJE, a.s. Trnava, 2012)


“Cieľom projektu bolo do konca mesiaca február 2014 pripraviť nový logistický koncept s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti a produktivity práce.
Prioritou projektu bol materiálový tok smerom zo skladu do výroby s cieľom ušetriť 20% manipulácie s materiálom a zameraním na montážny priestor bez vysokozdvižnej manipulačnej techniky.
Vypracovanie štúdie spaľovne BSC RAO ako súčasť akcie C7-C.
Vypracovanie expertného posudku podľa STN 65 6065:1983/Z1:1997 Ropné výrobky ( ŽOS, a.s. Trnava, 2012)


Vypracovanie expertného posudku – bod vzplanutia v uzavretom tégliku podľa Abela-Penského, postup B pre tri vzorky odobraté z prevádzky ŽOS Trnava, a.s.
Hodnotenie protipožiarnych náterov FLAMSTOP SUPER K/1 (SE, a.s. Bratislava, 2010-2012)


Realizácia opakovaných skúšok overovacích vzoriek protipožiarneho náteru FLAMSTOP SUPER K/1, vyhodnotenie skúšok overovacích vzoriek, vypracovanie hodnotiacej správy.
Meranie distribúcie častíc a stanovenie dolnej koncentračnej medzi výbušnosti prachových častíc (Slovenské liehovary a likérky, a.s. Leopoldov, 2014)


Meranie distribúcie častíc a stanovenie dolnej koncentračnej medzi výbušnosti prachových častíc v korčekových elevátoroch. Meranie bolo vykonané na 2 ks KE – hlava + päta elevátora.
Posúdenie tepelno-izolačných materiálov na bázi polyuretanu (Kingspan a.s. Hradec Králové, 2014)


Posúdenie tepelno-izolačných materiálov na bázi polyuretanu z hľadiska rýchlosti tvorby tepla a odolnosti proti tepelnému žiareniu za využitia kónického kalorimetra z dodaných vzorkov.
Vyhodnotenie starnutia protipožiarnych náterov (SE, a.s. Bratislava, 2014-2016)


Východiskové skúšky overovacích vzoriek a vyhodnotenie skúšok overovacích vzoriek napeňujúceho náteru FLAMSTOP Super/KS v SE EMO, vypracovanie záverečného vyhodnotenia vlastností protipožiarneho náteru za sledované obdobie a vypracovanie návrhu sledovania starnutia protipožiarneho náteru na nasledovné roky.

« Predchádzajúca katedra Nasledujúca katedra »

X