Pages Navigation Menu

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

« Spať | Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium automatizačnej techniky a programovateľných logických automatov
Laboratórium je vhodné na vývoj riadiacich algoritmov (aj so zložitejšou zbernicouvou štruktúrou), vývoj vizualizačných systémov a operátorských rozhraní, vývoj riadiacich algoritmov v zmysle konceptu Industry 4.0, optimalizácia aplikačného programového vybavenia, tvorba technickej dokumentácie.

Počítačové laboratórium
Softvér umožňuje realizovať pokročilé výpočty, modelovanie a simuláciu vo všetkých relevantných oblastiach matematickej analýzy dynamických štruktúr.

Laboratórium vývoja informačných systémov, modelovania a simulácie
Laboratórium pre vývoj informačných systémov, modelovanie a simuláciu výrobných systémov.

Laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov
Laboratórium pre vývoj informačných systémov, modelovanie a simuláciu výrobných systémov, integráciu informačných systémov, dolovanie dát, process mining a business intelligence
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
10 staníc PLC Siemens Simatic S7-300ProfinetProfibusAS-iHMI (OP177, TP170)Safety moduly a CPUSimodrive Posmo (servopohony)Simostep (krokové motory)modely výrobných technológiímodely spojitých procesov

Laboratórium automatizačnej techniky a programovateľných logických automatov
softvérová vybavenosť :
Siemens STEP 7
WinCC
WinCC Flexible
E-Plan
PC

Počítačové laboratórium
softvérová vybavenosť :
MATLAB
TeX
MAXIMA
GAP System
PC

Laboratórium vývoja informačných systémov, modelovania a simulácie
softvérová vybavenosť :
Enterprise Architect
BizAgi Process Modeler
Oracle Development Suite
IBM Rational Software Architect
Witness MPE
PC

Laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov
softvérová vybavenosť :
Enterprise Architect
Statistica Data Miner
Business Intelligence Suite
MS Dymanics AX
MS Sharepoint
MS SQL Server
Oracle Development Suite
Perceptive Reflect
Witness MPE
Vypracovanie metodiky (vrátane softvérovej aplikácie) pre včasnú detekciu rizík a hrozieb pre jadrové zariadenia. Realizované pre Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. 2013.


Vypracovaná metodika, ktorá podlieha stupňu utajenia
Vypracovanie metodiky pre alternatívny výpočet zostatkového výkonu použitého jadrového paliva pre jeho bezpečný transport do miesta trvalého uloženia. Realizované pre VUJE. 2014.


Vypracovaná metodika
Návrh a realizácia riadiaceho systému pre inšpekčný stend SVYP – 440 na manipuláciu s vyhoreným jadrovým palivom v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice. Realizované pre VUJE a.s. 2010-3.


Riadiaci systém na báze PLC

« Predchádzajúca katedra Nasledujúca katedra »

X