Pages Navigation Menu

Fakulta výrobných technológii so sídlom v Prešove

« Spať | Technická univerzita v Košiciach | Fakulta výrobných technológii so sídlom v Prešove

Fakulta výrobných technológií je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, jednej z popredných vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike. Fakulta pod súčasným názvom poskytuje vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v dennej aj externej forme. Fakultu tvorí 8 katedier a 3 ústavy. FVT má k dispozícii dve hlavné budovy v ktorých prebieha výučba a disponuje dvomi študentskými domovmi s jedálňou.

  • Bayerova 1, Prešov – hlavná budova školy v ktorej sídli: vedenie fakulty, študijné oddelenie, 1 ústav, 3 katedry, aula, posluchárne, učebne a laboratóriá, knižnica FVT a UVT
  • Štúrova 31, Prešov – budova školy v ktorej sídli: 2 ústavy, 5 katedier, multifunkčná veľkokapacitná aula, posluchárne, učebne a laboratóriá, telocvičňa, posilňovňa a sauna
  • Budovateľská 13, 31- Študentské domovy a jedálne.

Viac informácií o ponuke fakulty smerom k priemyslu nájdete na tomto linku.

Web: www.fvt.tuke.sk
Adresa: Bayerova 1, 080 01 Prešov
Telefón: 051/7723012, 055/6026452
Email: studijne.fvt@tuke.sk
Zoznam katedier:
Excelentnosti fakulty: (zadajte niekoľko znakov)

ZAMERANIE NA PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE V PRAXI, RACIONALIZÁCIU A INOVÁCIU VÝROBNÝCH PROCESOV
Výskum katedry je zameraný na obrábanie kompozitov a ťažkoobrobiteľných materiálov, tepelné delenie laserom a plazmovým oblúkom, rezanie vodným prúdom, CNC programovanie, hybridné zváranie a spájkovanie, povlakovanie nástrojov, obrábanie kompozitov, green machining, nedeštruktívne testovanie materiálov ultrazvukom a vírivými prúdmi.

Laboratórium výrobných technológií
ZAMERANIE NA PROBLEMATIKU A PRAVIDLÁ REALIZÁCIE KOMPONENTOV PRE AUTOMOBILOVÝ A PRÍBUZNÝ PRIEMYSEL VO VŠETKÝCH JEJ FÁZACH OD VÝVOJA CEZ VÝROBU
Preskúmanie požiadaviek prioritne automobilového zákazníka alebo jeho dodávateľa, vypracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie, výroba špeciálneho náradia, prípravkov a meradiel, technické zabezpečenie sériovej či overovacej výroby, proces výroby komponentov, metrologický a metalurgický rozbor, validácia a životnostné skúšky, verifikácia návrhu procesu a schválenie sériovej výroby.

Laboratórium diagnostiky prevádzkových stavov vo výrobných systémoch
Laboratórium tribotechnickej diagnostiky
Laboratórium na skúšanie statických a dynamických parametrov prevodových mechanizmov
KOMPLEXNÉ RIEŠENIE TECHNOLOGICKEJ A ORGANIZAČNEJ PROBLEMATIKY PRI NÁVRHU A INOVÁCII VÝROBNÝCH PROCESOV A SYSTÉMOV ZA POMOCI POČÍTAČOVEJ PODPORY
V oblasti vedy a výskumu katedra vo svojich laboratóriách realizuje činnosti reverzného inžinierstva zahrňujúce 3D digitalizáciu objektov a priestorov viacerými kontaktnými i bezkontaktnými skenovacími metódami. Do oblasti reverzného inžinierstva spadá i technológia 3D tlače plastových prototypov technikou FDM. Hlavnou oblasťou excelentného výskumu sú aplikačné možnosti virtuálnej a rozšírenej reality. V tejto problematike je zahrnutá asistovaná montáž, kladenie kompozitov s podporou prvkov rozšírenej reality a simulácie technologických procesov a pracovísk s využitím virtuálneho zobrazovania.

Laboratórium reverzného inžinierstva
Laboratórium virtuálnej reality

X