Pages Navigation Menu

Centrum excelencie CEKSIM TnUAD

« Spať | Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam pracovísk / labolatórií:
Laboratórium merania lokálnych mechanických vlastností
Laboratórium je vybavené zariadením nanoindentor HYSITRON Triboindenter TI 950. Merací systém pokrýva viacero možností nanoindentačných experimentov, najmä kvázistatickú nanoindentáciu pre určovanie nanotvrdosti a redukovaného modulu pružnosti, dynamickú mechanickú analýzu, mapovanie modulu pružnosti na zvolenej ploche – tzv. „modulusmapping“ a umožňuje mikroindentáciu a mikrovrypové skúšky minimálne do 2N, nanovrypové skúšky a nanooterové skúšky. Zariadenie umožňuje zobraziť povrch vzorky tzv. „in situ“ SPM zobrazovaním – skenovaním plochy povrchu vzorky osciláciou hrotu s presne definovanou silou a následne realizovať nanoindentačné meranie vo vybranom mieste skenu. Týmto spôsobom je možné hodnotiť nanoindentačné vlastnosti vybranej fázy resp. tenkej vrstvy. Prístroj umožňuje inštaláciu obidvoch techník, t.j. mikroindentáciu i nanoindentáciu súčasne, čím je možné rýchlo a operatívne zmeniť rozsahy a jednotlivé testovacie módy podľa povahy testovaných vzoriek. Systém je vybavený aj teplotným stolíkom s možnosťou merania závislosti mechanických vlastností materiálov od teploty -10 °C až do 800°C.

Laboratórium dilatometrie
Laboratórium je vybavené zariadením na meranie dilatometrických vlastností elektricky vodivých materiálov DIL 805A/D. Prístroj sa prevažne zameriava na fyzikálne modelovanie tepelného spracovania kovov a tvorbu ARA, IRA a DARA diagramov. Taktiež je prístroj doplnený o deformačnú jednotku, ktorá umožňuje skúmať deformačný odpor materiálu pri zvýšených teplotách, stupňoch deformácie a rýchlostiach deformácie. Dilatometer je určený na meranie vzoriek v rozsahu teplôt: 150 – 2500 °C s rýchlosťou ohrevu vzorky ≥ 4000 °C/s a rýchlosťou chladenia vzorky ≥ 2500°C/s. Všetky merania sa môžu uskutočňovať na vzduchu, vo vákuu alebo v inertnej atmosfére.
Excelentnosť
Vybavenosť prístrojmi a technológiami
Realizované projekty
Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK


Zlepšovanie a optimalizácia úžitkových vlastností vysokopevných kovových materiálov


VEGA 1/0346/19: Spojenie lokálnych prístupov k lomovému procesu založených na kritickom napätí a deformácii.


APVV 15-0710: Výskum vybraných kovových konštrukčných materiálov namáhaných extrémnym razovým zaťažením.


« Predchádzajúca katedra Nasledujúca katedra »

X