Pages Navigation Menu

Fakulta špeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

« Spať | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakulta špeciálnej techniky

Web: www.fst.tnuni.sk
Adresa: Ku kyselke 469, 911 06 Trenčín
Telefón: 032/7400201, 032/7400490
Email: zuzana.dobiasova@tnuni.sk
Zoznam katedier:

Fakulta špeciálnej techniky je fakultou strojárskeho zamerania, pripravuje absolventov na zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle alebo v ozbrojených silách SR, ale aj informačných technológiách a robotike. Absolventi majú znalosti z oblasti výrobných technológii, častí strojov, materiálového inžinierstva, medzných stavov materiálov, ako aj v ovládaní CAD/CAM systémov.
Študenti, ktorí absolvujú štúdium, sú v praxi žiadaní, čoho dôkazom je takmer sto percentá uplatniteľnosť po ukončení štúdia. Fakulta disponuje kvalitným materiálno-technickým zabezpečením. Využíva zložité kombinované komplety z vozidiel, nadstavieb a prídavných zariadení, vysoký podiel hydrauliky a elektroniky, riadiace či komunikačné zariadenia.

OBLASŤ SKÚMANIA TRIBOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ RÔZNYCH DRUHOV MATERIÁLOV
zisťovanie miery opotrebenia materiálov pri použití rôznych metód merania, merania za sucha a s použitím maziva, analýza vzniknutého druhu opotrebenia.

Laboratórium tribológie a dynamicko-mechanických analýz
OBLASŤ SKÚMANIA DYNAMICKO-MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ RÔZNYCH DRUHOV MATERIÁLOV
(predovšetkým plastov), visko-elastických vlastností materiálov, dynamických modulov polymérov, meraní teploty skleného prechodu a pod.

Laboratórium tribológie a dynamicko-mechanických analýz
OBLASŤ SKÚMANIA KVÁZISTATICKEJ NANOINDENTÁCIE PRE URČOVANIE NANOTVRDOSTI A REDUKOVANÉHO MODULU PRUŽNOSTI
dynamickú mechanickú analýzu, mapovanie modulu pružnosti na zvolenej ploche – tzv. „modulusmapping“ a umožňuje mikroindentáciu a mikrovrypové skúšky minimálne do 2N, nanovrypové skúšky a nanooterové skúšky. Zariadenie umožňuje zobraziť povrch vzorky tzv. „in situ“ SPM zobrazovaním – skenovaním plochy povrchu vzorky osciláciou hrotu s presne definovanou silou a následne realizovať nanoindentačné meranie vo vybranom mieste skenu.

Laboratórium merania lokálnych mechanických vlastností a atómovej mikroskopie
ATÓMOVÝ SILOVÝ MIKROSKOP
je prístroj určený na zisťovanie lokálnych mechanických, termo-mechanických a elektrických vlastností materiálov. Operačné módy pre analýzu vzoriek na vzduchu a/alebo v kvapaline: Kontaktný mód/mikroskopia bočných síl, AC mód/tapping mód s riadením fázy a funkciou Q-control, mikroskopia elektrických síl, mikroskopia povrchového potenciálu, magnetických síl, piezoreakčných síl, zobrazovanie stratového uhla tan δ, silová spektroskopia a mapovanie, nanolitografia, nanomanipulácia.

Laboratórium merania lokálnych mechanických vlastností a atómovej mikroskopie
PRESNÉ ZISTENIE CHEMICKÉHO ZLOŽENIA KOVOVÝCH MATERIÁLOV.

Laboratórium spektrálnej analýzy
KONŠTRUKCIA ARA, IRA, DARA DIAGRAMOV, SKÚMANIE DEFORMAČNÉHO ODPORU MATERIÁLU PRI ZVÝŠENÝCH TEPLOTÁCH, STUPŇOCH DEFORMÁCIE A RÝCHLOSTIACH DEFORMÁCIE
merania sa môžu uskutočňovať na vzduchu, vo vákuu alebo v inertnej atmosfére

Laboratórium dilatometrie a tavenia kovov
MIKROŠTRUKTÚRNA A FRAKTOGRAFICKÁ ANALÝZA, MIKROCHEMICKÁ ANALÝZA, KRYŠTALOGRAFICKÁ ORIENTAČNÁ ANALÝZA, IDENTIFIKÁCIA FÁZ.
Analýza zvarových spojov, tepelného spracovania, identifikácia príčin poškodenia a porušenia komponentov. Fázová analýza koróznych produktov, analýza vnútorných a zvyškových napätí k kovových materiáloch, analýza deformačných procesov po tvárnení a obrábaní, stanovenie obsahu zvyškového austenitu. Určenie čiarovej a plošnej drsnosti, určenie presných geometrických rozmerov rezných klinov, ientifikácia koróznych procesov v biologických prostrediach. Metalografická a materiálografická analýza spojená s obrazovou analýzou. Určovanie mikroštruktúrnych charakteristík, kvantifikácia zdanlivej veľkosti austenitického zrna, stanovenie hrúbky povlakov, stanovenie tvrdosti štruktúrnych zložiak pri nízkych zaťaženiach.

Laboratórium optickej mikroskopie
REALIZÁCIA STATICKÝCH SKÚŠOK V ŤAHU A TLAKU, REALIZÁCIA SKÚŠOK RÁZU V OHYBE V TEPLOTNOM INTERVALE SO SÚČASNÝM ZÁZNAMOM PRÁCE NA PRELOMENIE SKÚŠOBNÉHO TELESA A JEHO PRIEHYBU.

Laboratórium mechanických skúšok
OBLASŤ LOMOVEJ MECHANIKY PIEZOELEKTRICKÝCH KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV, APLIKÁCIE TEÓRIE GRADIENTNEJ ELASTICITY NA MODELOVANIE TRHLÍN V CELULÁRNYCH MATERIÁLOCH, NANOŠTRUKTÚRACH A APLIKÁCIE KONEČNEJ LOMOVEJ MECHANIKY (FINITE FRACTURE MECHANICS)

Laboratórium fyziky
ZAMERANIE NA FYZIKU A MIKROMECHANIKU MATERIÁLU SO ŠPECIALIZÁCIOU NA MODELY MIKROMECHANIZMOV ÚNAVOVÉHO A KREHKÉHO PORUŠOVANIA, VÝPOČTY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ KRYŠTÁLOV NA BÁZE EMPIRICKÝCH MEDZIATÓMOVÝCH POTENCIÁLOV I ELEKTRÓNOVEJ ŠTRUKTÚRY, KVANTITATÍVNU FRAKTOGRAFIU A JEDNOOSOVÚ A BIAXIÁLNU ÚNAVU MATERIÁLOV.

Laboratórium fyziky
ADITÍVNE TECHNOLÓGIE, 3D SKENOVANIE A GENERATÍVNE KONŠTRUOVANIE V OBLASTI ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY, AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU A ROBOTIKY
Katedra sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti aditívnych technológií, výrobou a optimalizáciou konštrukčných návrhov pomocou FDM a SLA technológiami 3D tlače a digitalizáciou fyzických objektov pre potreby reverzného inžinierstva.

Laboratórium 3D technológií

X