Pages Navigation Menu

UNIVNET

Univerzitná a priemyselná výskumno-edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti

 


INFORMÁCIE O PROJEKTE

Nové združenie UNIVNET pre oblasť recyklácie a zhodnocovania odpadu zo starých vozidiel
Združenie UNIVNET, koordinované STU BA, sa zameriava na problematiku nových technológií a techník efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle s cieľom minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a šetriť primárne energetické a surovinové zdroje. Hlavným cieľom je vytvorenie „Národnej platformy pre recyklačné technológie v oblasti automobilového priemyslu.“

AKTUALITY

8.10.2020

UNIVNET Research

Nájdete nás na sociálnych sieťach LinkedIn a Facebook pod názvom UNIVNET Research.

LinkedIn Univnet Research https://www.linkedin.com/in/univnet-research-b964771b2/
Facebook Univnet Research https://www.facebook.com/pg/univnet.research/about/?ref=page_internal
Pripravujeme aj websídlo UNIVNET.

8.10.2020

Univerzitná a priemyselná výskumno-edukačná platforma recyklujúcej spoločnosti (UNIVNET), ktorú tvorí päť univerzít a Zväz automobilového priemyslu, vydala publikáciu Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu.

Publikácia sa zaoberá súčasným stavom spracovania starých vozidiel, prognózami množstiev odpadov pri rôznych modelových scenároch, informuje o vyvíjanom informačnom systéme Smart odpady. Editor tejto publikácie, Dr.h. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. hovorí: “Verím, že v tejto publikácií nájdete veľa námetov a inšpirácií pre minimalizáciu vzniku a efektívne zhodnocovanie odpadov. Som presvedčený, že všetci môžeme prispieť našim zodpovedným správaním k ochrane našej planét pre budúce generácie.”

8.10.2020

Technika ochrany prostredia – TOP 2020, online 1. október 2020

Medzinárodná vedecká konferencia „Technika ochrany prostredia – TOP 2020“ sa konala v skromnejšom režime online 1. októbra 2020, kedy boli online odprezentované jednotlivé témy riešiteľských tímov UNIVNET združenia.

Členovia UNIVNET mali prezentovať pokrok v riešení úloh na 26. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP“, ktorá bola plánovaná pod záštitou MŽP SR a rektora STU BA od 30.9. – 2.10.2020 v Liptovskom Jáne (https://top-conference.sk/). Žiaľ, z dôvodu pretrvávajúcich epidemiologických opatrení, tento ročník konferencie TOP 2020 bol zrušený.

Podrobnejšie informácie z ôsmych riešených oblastí sú prezentované aj formou publikácie „Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu“, ktorá bola vydaná aj v tlačenej podobe koncom septembra 2020. Publikácia sa zaoberá súčasným stavom spracovania starých vozidiel, prognózami množstiev odpadov pri rôznych modelových scenároch, informuje o vyvíjanom informačnom systéme Smart odpady. Zo slov editora publikácie: “Verím, že v tejto publikácií nájdete veľa námetov a inšpirácií pre minimalizáciu vzniku a efektívne zhodnocovanie odpadov. Som presvedčený, že všetci môžeme prispieť našim zodpovedným správaním k ochrane našej planét pre budúce generácie.” Dr.h. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Odborníci z riešiteľských tímov členov UNIVNET z piatich slovenských univerzít a ZAP SR prezentovali jednotlivé témy online počas videokonferencie 1.10.2020 v nasledujúcom poradí – meno a názov prezentácie: Ing. Milan Novotný, Analýza procesu recyklácie starých vozidiel; prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., Dopady automobilového priemyslu na Slovenskú republiku ako recyklujúcu spoločnosť; prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc., SmartOdpady Integrovaná informačná a inovačná platforma recyklačných technológií; Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Recyklácia vrstveného skla Analýza technických a technologických možností; prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., Materiálová recyklácia kovonosných odpadov s obsahom definovaných nedostatkových kovov do predajných produktov; Dr.h.c. mult. prof. Miroslav Badida, PhD., Vývoj technológií a techník na zhodnocovanie odpadov do zvukovo a tepelno-izolačných produktov; doc. Ing. Marek Potkány PhD., Koncepcia business plánu výroby protihlukových stien pre potenciál materiálového zhodnotenia opotrebovaných pneumatík; doc. Ing. Iveta Čabalová PhD., Pyrolytic Recovery as a Prospective Use of Plastic Waste Materials; Ing. Peter Pilát, PhD., Energetické zhodnocovanie odpadov z automobilového priemyslu.

Na záver prezentácií prebehla diskusia o problémoch a zámeroch na obdobie minimálne do konca roka 2020.

Zdroj: https://www.linkedin.com/pulse/technika-ochrany-prostredia-top-2020-online-1-okt%25C3%25B3ber-research/?trackingId=%2FCUszL60SpqtWY9SXS0mYQ%3D%3D

7.5.2020

Členovia združenia UNIVNET, 5 univerzít a ZAP SR, v uplynulom období pripravili odbornú a finančnú správu združenia za rok 2019, ktorú predložili Ministerstvu školstva SR

Po vyhodnotení správy dostane konzorcium od MŠVVaŠ SR zelenú na spolufinancovanie výskumných aktivít do konca roku 2020. Následne koordinačná rada UNIVNET dohodne smerovanie jednotlivých výskumných úloh a ich financovanie na ďalšie obdobie.

Témy, ktorými sa budú riešiteľské tímy UNIVNET zaoberať v nasledujúcom období v roku 2020:

  • informačný systém v OH (ISOH), s dôrazom na výrobcov a vybrané prúdy odpadov
  • linka na dekompozíciu viacvrstvových skiel automobilov alebo skiel zo stavebníctva
  • recyklácia akumulátorov a autobatérií so zameraním na získavanie kritických surovín, vzácnych kovov
  • elektro odpad
  • zhodnocovanie odpadov s garanciou energetického využitia inak nezhodnoteného odpadu
  • recyklácia gumy, kaučuku
  • recyklácia plastov

Zväz automobilového priemyslu SR podporuje riešiteľské tímy prípravou odborných podkladov a poskytovaním konzultácií. Komisia ZAP SR zameraná na environmentálnu legislatívu bude môcť slúžiť na získavanie ďalších podnetov, námetov, vzájomnú pomoc a spoluprácu členov komisie ZAP SR a riešiteľských tímov UNIVNET.

V závislosti od uvoľňovania preventívnych opatrení budú pokračovať riešiteľské tímy v dištančnom režime. Potreba dodržiavania sociálneho odstupu bola aj príčinou zrušenia prvého odborného seminára plánovaného Ústavom recyklačných technológií TUKE koncom marca, ktorého cieľom bolo zdieľanie výsledkov projektu UNIVNET v oblasti recyklácie odpadov.

7.2.2020

Lepšia spolupráca medzi univerzitami na Slovensku a viac spolupráce v európskom výskumnom priestore

Najvyšší predstavitelia piatich výskumných univerzít (Slovenská technická univerzita, Ekonomická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita vo Zvolene) založili spoločne so Zväzom automobilového priemyslu SR nové združenie UNIVNET s cieľom realizovať výskumno-vývojové aktivity v oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov a to najmä v automobilovom priemysle, ktorý je dominantnou súčasťou priemyslu na Slovensku.

Zdroj: Tlačová správa STU, 7.2.2020

FOTOGALÉRIA


Niesu nahrané žiadne fotografie.

ZDROJE A ODKAZY


  • Tlačová správa STU, 7.2.2020
  • ZMLUVA O ZDRUŽENÍ UNIVNET
X