Pages Navigation Menu

Príprava žiadosti za účelom získania osvedčenia o spôsobilosti vykonávať VaV

Tlačová správa Ayming

Vláda Slovenskej republiky kladie dôraz na to, aby verejné financie smerovali k najkvalitnejším výskumným tímom na Slovensku. Jej snahou je, aby v spolupráci a s účasťou podnikateľského sektora sa pri maximálnom využití prostriedkov z EÚ vytvorilo prostredie, ktoré podporuje prenos poznatkov zo základného a aplikovaného výskumu do praxe. Cieľom je podpora aplikovaného výskumu a vývoja, a teda smerovanie k inováciám, zavádzaniu systémov manažérstva kvality, ochrane priemyselných práv a zavádzaniu technických noriem do výrobnej praxe a služieb.

X