Pages Navigation Menu

Základné informácie a postup

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A POSTUP

Podpora elektrických vozidiel


Postup žiadateľa / vlastníka vozidla, ktorý chce požiadať o príspevok na kúpu BEV a PHEV kategórie M1 a N1.

1. Záujemca o vozidlo príde k autorizovanému predajcovi značky, ktorú si vybral. Autorizovaný predajca je zmluvným partnerom Importéra ako autorizovaného zástupcu výrobcu na Slovensku v zmysle ustanovení zákona č. 725/2014 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Záujemca o vozidlo si v spolupráci s predajcom vyberie/nakonfiguruje vozidlo podľa svojich predstáv.

3. A. ak vozidlo je na sklade (je okamžite k odberu)

a. Predajca prostredníctvom Importéra informuje o kúpe vozidla.
b. Importér zabezpečí rezerváciu prostriedkov určených ako príspevok na kúpu predmetného vozidla v zmysle pravidiel a zároveň importér garantuje, že vozidlo spĺňa náležitosti, na základe ktorých je možné vyplatenie podpory budúcemu vlastníkovi. ZAP SR vystaví potvrdenie importérovi o alokovaní prostriedkov na vyplatenie príspevku.
c. Kópiu potvrdenia o alokovaní prostriedkov na príspevok zašle importér predajcovi vozidla a ten ho po dohode so zákazníkom doručí zákazníkovi.
Dôležité upozornenie:
Objednávka vozidla alebo podpísaná kúpna zmluva zákazníkom neznamená automatický nárok na príspevok. Pokiaľ sa prostriedky vyčerpajú, predajca nedostane potvrdenie a teda na vozidlo nebude vyplatený príspevok. Informáciu o alokovaných prostriedkoch na príspevok nájdete TU.
d. postup ďalej pokračuje bodom 4

3. B. ak vozidlo nie je na sklade (nie je okamžite k odberu)

a. Predajca objedná vozidlo podľa špecifikácie.
b. Predajca prostredníctvom Importéra informuje o objednaní vozidla ZAP SR.
c. Importér zabezpečí rezerváciu prostriedkov určených ako príspevok na kúpu predmetného vozidla v zmysle pravidiel a zároveň importér garantuje, že vozidlo spĺňa náležitosti, na základe ktorých je možné vyplatenie podpory budúcemu vlastníkovi. ZAP SR vystaví potvrdenie importérovi o alokovaní prostriedkov na vyplatenie príspevku.
d. Kópiu potvrdenia o alokovaní prostriedkov na príspevok zašle importér predajcovi vozidla a ten ho po dohode so zákazníkom doručí zákazníkovi.

 

Dôležité upozornenie:
Objednávka vozidla alebo podpísaná kúpna zmluva zákazníkom neznamená automatický nárok na príspevok. Pokiaľ sa prostriedky vyčerpajú, predajca nedostane potvrdenie a teda na vozidlo nebude vyplatený príspevok. Informáciu o alokovaných prostriedkoch na príspevok nájdete TU.
e. Zákazník čaká na dodávku vozidla
f. po dodaní vozidla postup pokračuje bodom 4

4. Zákazník si kúpi vozidlo.

5. Zákazník vozidlo zaregistruje.

Dôležité upozornenie:
Podpora môže byť vyplatená len na vozidlá, na ktoré bolo vystavené Potvrdenie o alokovaní prostriedkov na podporu a ktoré sú zaregistrované prvý krát, na Slovensku a v čase od 11.11.2016 do 30.6.2018.

6. Registrovaný vlastník vozidla podľa registračných dokladov od vozidla (podľa osvedčenia o evidencii časť II) si na stránke www.zapsr.sk vyplní elektronický formulár „Žiadosť o poskytnutie príspevku“. Formulár „Žiadosti o poskytnutie príspevku“ nájdete TU.

7. Pre žiadateľa „fyzická osoba – občan“ je potrebné potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov. Prosím zaškrtnite informáciu o súhlase so spracovaním osobných údajov.

Dôležité upozornenie:
Pokiaľ fyzická osoba neudelí súhlas, nemôže byť jej žiadosť spracovaná a poskytnutý príspevok.

8. Podpis na „Žiadosti o poskytnutie príspevku“, musí byť úradne osvedčený (úradné osvedčenie podpisu vykonáva notár alebo matrike). „Žiadosti o poskytnutie príspevku“ je zároveň zmluvou medzi ZAP SR a vlastníkom vozidla.

Dôležité upozornenie:
Žiadame o vyplnenie žiadosti čitateľne (najlepšie na počítači) a správne vo všetkých požadovaných údajov. Vo vlastnom záujme uveďte kontaktné údaje email a telefón. Žiadosť, ktorá nie je vyplnená správne a úplne nemôže byť spracovaná a žiadateľ sa vystavuje riziku nespracovania žiadosti a neposkytnutia príspevku.

9. Vlastník vozidla zašle poštou správne a úplne vyplnený fotmulár „Žiadosti o poskytnutie príspevku“ spolu s kópiou Osvedčenia o registrácii vozidla časť II. (tzv. technický preukaz A4, fotokópia obidvoch strán).

10. V prípade, že vlastník vozidla a osoba, ktorá podpisuje „Žiadosť o poskytnutie príspevku“ nie sú tie isté osoby, (napr. vlastníkom vozidla je spoločnosť, žiadosť podpisuje riaditeľ), tak osoba ktorá podpisuje žiadosť a konaná za vlastníka vozidla, musí preukázať, že na takéto konanie je oprávnená alebo splnomocnená. Takýto dôkaz môže byť napríklad výpis z obchodného registra spoločnosti ak „Žiadosť o poskytnutie príspevku“ podpisuje konateľ spoločnosti alebo výpis z obchodného registra spoločnosti a splnomocnenie na konanie napríklad pre finančného riaditeľa, ktorý nie je konateľ a pod.
Všetky takéto doklady žiadame poskytnúť v origináli alebo overenej kópii (napr. výpis z obchodného registra) v prípade plnomocenstiev alebo poverení musí byť podpis splnomocniteľa úradne overený.

Dôležité upozornenie:
V prípade ďalších priložených dokladov s výnimkou fotokópie Osvedčenia o evidencii vozidla časť II sa vždy vyžaduje predloženie úradne overených dokladov alebo originál dokladov.

11. Po preverení všetkých skutočností ZAP SR zašle na účet, ktorý uviedol vlastník vozidla/ žiadateľ v „Žiadosti o poskytnutie príspevku“ príslušnú časť podpory:

a. BEV: 2.000,- EUR, (Battery electric vehicle, čisto elektrické vozidlo, len s elektrickým pohonom dobíjateľným z elektrickej siete)
b. PHEV: 1.000,- EUR, (Plugin hybrid electric vehicle, vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z elektrickej siete a spaľovacím motorom)

12. po uplynutí 12 mesiacov od registrácie vozidla ZAP SR overí, či je vozidlo k tomuto dátumu registrované vo vozidlovom parku SR a v prípade, že je tomu tak, vyplatí v nasledujúci kalendárny mesiac po uplynutí prvého roku registrácie vozidla v Slovenskej republike na predmetný účet ďalšiu časť podpory:

a. BEV: 1.500,- EUR, (Battery electric vehicle, čisto elektrické vozidlo, len s elektrickým pohonom dobíjateľným z elektrickej siete)
b. PHEV: 1.000,- EUR, (Plugin hybrid electric vehicle, vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z elektrickej siete a spaľovacím motorom)

13. po uplynutí 24 mesiacov od registrácie vozidla ZAP SR overí, či je vozidlo k tomuto dátumu registrované vo vozidlovom parku SR a v prípade, že je tomu tak, vyplatí v nasledujúci kalendárny mesiac po uplynutí druhého roku registrácie vozidla v Slovenskej republike na predmetný účet ďalšiu, poslednú časť podpory:

a. BEV: 1.500,- EUR, (Battery electric vehicle, čisto elektrické vozidlo, len s elektrickým pohonom dobíjateľným z elektrickej siete)
b. PHEV: 1.000,- EUR, (Plugin hybrid electric vehicle, vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z elektrickej siete a spaľovacím motorom)
Dôležité upozornenie:
Žiadateľ / vlastník vozidla nemusí o vyplatenie ďalšej časti podpory žiadať ani nemusí kontaktovať ZAP SR. Pokiaľ je vozidlo v evidencii vozidiel PZ SR bude platba vykonaná automaticky na účet uvedený v žiadosti.

14. V prípade, ak vozidlo stratí povinnú registráciu v Slovenskej republike (napr. vozidlo bude vyradené z evidencie na Slovensku za účelom jeho vývozu a registrácie do inej krajiny), nebude doposiaľ neuhradená časť príspevku vyplatená.

Dôležité upozornenie:
To neplatí, ak pôjde o prípad totálnej škody – úplného zničenia vozidla v dôsledku havárie alebo živelnej pohromy a ak vlastník preukáže, že vozidlo bolo odovzdané na spracovanie autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel na území Slovenskej republiky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

15. Žiadateľ/vlastník vozidla nemôže právo na poskytnutie príspevku alebo jeho časti previesť na inú osobu; toto právo nie je na inú osobu prevoditeľné.

Dôležité upozornenie:
Právo na poskytnutie príspevku alebo jeho časti nie je prevoditeľné na inú osobu. Právo na poskytnutie príspevku má iba pôvodný vlastník vozidla, ktorý zažiadal o príspevok. V prípade predaja vozidla pred vyplatením poslednej časti príspevku si musí pôvodný vlastník (predávajúci) a nový vlastník (kupujúci) vzájomne doriešiť tento stav.


Odpovede na najčastejšie otázky nájdete TU!

X