Pages Navigation Menu

mailingLeitner Slovensko: Daňové kontroly zamerané na transferové ceny

http://www.bmb.sk/

24. februára 2022 Finančná správa SR rozposlala elektronicky žiadosť o vyplnenie dotazníka zameraného na transakcie so spriaznenými osobami za rok 2020. V podstate ide o rozsah skrátenej dokumentačnej povinnosti k transferovým cenám, pričom aktuálny dotazník nie je totožný so samotnou skrátenou dokumentáciou.

Finančná správa sa počas daňových kontrol dlhodobo zameriava na túto oblasť, a preto odporúčame:

  • byť súčinní a údaje daňovému úradu do 28.3.2022 poskytnúť.
  • skontrolovať si nielen stav zákonnej dokumentačnej povinnosti spoločnosti, ale aj správnosť nastavenia transferových cien.
  • mať pripravenú Dokumentáciu k transferovým cenám v predpísanom rozsahu v zmysle Usmernenia MFSR, a to v rozsahu základnej alebo úplnej dokumentácie vrátane analýzy porovnateľnosti.
  • špeciálnu pozornosť venovať ekonomickému dopadu pandémie COVID-19 a jej vplyvu na nastavené transferové ceny a v neposlednom rade finančným transakciám.

Upozorňujeme tiež, že

  • daňový úrad má oprávnenie v zmysle zákona žiadať predloženie Dokumentácie k transferovým cenám na základe výzvy bez otvorenia daňovej kontroly.
  • daňový subjekt má povinnosť predložiť túto dokumentáciu do 15 dní.
  • daňový subjekt má možnosť požiadať daňový úrad o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania (APA) po novom za znížené poplatky v prípade spoľahlivých subjektov.

K uvedenému zverejnila Finančná správa SR informáciu aj na svojom webe.

Viac informácií si prečítate tu »

leitner leitner

Daňové komentárewww.leitnerleitner.sk


X