Pages Navigation Menu

Green Wheels

 


AKTUALITY

25.5.2020

Automobilový sektor – zručnosti a transformácia

Online diskusia k trendom v oblasti zručností v odvetví AP

Webinár: Automotive Sector – Skills and Transformation
27. máj 2020, 11:00 – 13:00 CEST
www.automotive-skills.eu

Toto online podujatie je príležitosťou pre všetkých zainteresovaných z automobilového priemyslu, aby prediskutovali trendy v oblasti zručností v tomto odvetví a opatrenia na oživenie ekonomiky po ukončení COVID krízy.
Výstupy tohto webinára prispejú aj k realizácii konferencie na vysokej úrovni, ktorá sa uskutoční 23. septembra 2020 v Autoworld Museum v Bruseli (pôvodne naplánované na 27. mája 2020).

Webinár skúma problémy, ktorým čelí uspokojovanie potrieb zručností v automobilovom priemysle a poukazuje na to, ako by sa mohli riešiť, ako aj diskutovať o aktivitách presadzovaných Európskou komisiou na riešenie týchto potrieb.

Agenda

  • Introduction – European Commission
  • Skills Challenges in Automotive Sector – DRIVES Partnership Undertakings
  • European Actions to Address Identified Skills Needs for SMEs: Existing Good Practices Facing a New Paradigm – COSME programme (The EU programme for the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises – 2014 to 2020).
  • Reflection from Sectoral Associations
  • Recovery Measures
  • Wrap-up and Closing Remarks: Reflection on the Way Forward

Poznámka k projektu DRIVE
Projekt DRIVES (The Development and Research on Innovative Vocational Educational Skills, 2018 – 2021, Erasmus +) sa zameriava na ľudské zdroje v odvetví prostredníctvom vytvorenia aliancie pre zručnosti v automobilovom priemysle (Automotive Sector Skills Alliance), ktorá pokrýva všetky úrovne hodnotového reťazca (výrobcovia automobilov, dodávatelia, predajcovia a servisné služby). Členovia riadiacej rady zdieľajú skúsenosti asi 11 inštitúcií, ktorým predsedá ACEA. Ako jeden z finálnych výstupov má byť koncom roku 2021 spustený nástroj na nábor žiakov do učňovských odborov v automobilovom priemysle v celej EÚ (EU wide automotive apprenticeship recruitment tool), vrátane náboru študentov bakalárskych a inžinierskych študijných programov. Tento nástroj má pomôcť vytváraniu systematického systému prípravy učňov s potrebnými zručnosťami.

Zdroje:
Webinar: Automotive Sector – Skills and Transformation, 27 May 2020, 11:00 – 13:00 CEST / Konferencia na vysokej úrovni o hlavných trendoch rozvoja zručností v automobilovom priemysle EÚ, Streda, 23.9.2020, 09:00 – 15:30, Autoworld, Brusel
https://www.automotive-skills.eu
DRIVES projekt https://www.project-drives.eu

19.5.2020

Online kurzy súvisiace s automobilovým priemyslom a elektromobilitou

Investujte váš voľný čas do online vzdelávania

V čase neplánovanej odstávky a prestojov sú zdarma prístupné kurzy svetovo uznávaných univerzít a kurzy vznikajúce v rámci projektov ako DRIVES a ALBATTS. Sú určené na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v automobilovom priemysle. Prístupné kurzy sú anglickom jazyku, alebo s anglickými titulkami na stránke https://www.skills4automotive.eu/#

Projekt DRIVES sa všeobecne zameriava na ľudský kapitál v automobilovom priemysle.

Projekt ALBATTS má podporiť spoluprácu všetkých zainteresovaných v reťazci od výrobcov batérií naprieč celým sektorom elektromobility.

Stručne o projektoch DRIVES a ALBATTS

Projekt DRIVES (The Development and Research on Innovative Vocational Educational Skills, 2018 – 2021, Erasmus +)

Projekt DRIVES, spolufinancovaný z programu Erasmus +, sa zameriava na ľudí pracujúcich v automobilovom priemysle. Prostredníctvom vytvorenia aliancie pre zručnosti v automobilovom priemysle (Automotive Sector Skills Alliance), ktorá pokrýva všetky úrovne hodnotového reťazca (výrobcovia automobilov, dodávatelia, predajcovia a servisné služby).

Členovia riadiacej rady zdieľajú skúsenosti asi 11 inštitúcií, ktorým predsedá ACEA. Potenciálne môžu byť partnermi výsledky projektu DRIVES zdieľané s 300 združeniami spájajúcimi viac ako 270 tisíc spoločností rôznych veľkostí a asi 7 miliónom zamestnancov.

Ako jeden z finálnych výstupov má byť koncom roku 2021 spustený nástroj na nábor žiakov do učňovských odborov v automobilovom priemysle v celej EÚ (EU wide automotive apprenticeship recruitment tool), vrátane náboru študentov bakalárskych a inžinierskych študijných programov. Tento nástroj má pomôcť vytváraniu systematického systému prípravy učňov s potrebnými zručnosťami.

Viac o výsledkoch projektu DRIVES na: https://www.project-drives.eu/en/results

Projekt ALBATTS (The Alliance for Batteries Technology, Training and Skills, 2019 – 2024, Erasmus+ Sector Skills Alliances Programme)

Zatiaľ čo sa hodnotový reťazec v oblasti batérií ešte len vyvíja, zainteresovaní zo strany dopytu a ponuky zručností/kompetencií sa spájajú, aby vytvorili koncepciu pripravenosti na zručnosti budúcnosti potrebné v celej Európe. Projekt má podporiť spoluprácu všetkých zainteresovaných v reťazci od výrobcov batérií naprieč celým sektorom elektromobility, aby spoločne pracovali na koncepcii vzdelávania a prípravy pre potreby sektoru výroby batérií.

Na výstupoch projektu pracujú partneri z organizácii a univerzít ako je ACEA, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Sdružení automobilového průmyslu České republiky (AutoSAP), v spolupráci s organizáciami ako je napr. CLEPA – Európska asociácia dodávateľov v automobilovom priemysle.

Partneri projektu ALBATTS sa zaoberajú najmä navrhovaniu hlavných zručností pre sektor batérií, vytváraním databázy zainteresovaných strán, definovaniu budúcich potrieb vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Viac o výsledkoch projektu ALBATTS https://www.project-albatts.eu/en/results

27.8.2019

Výučbové materiály pre opravy a servis hybridných a elektrických vozidiel

Nové promo video – Myslime na zelenú budúcnosť!

Jedným z hlavných výstupov projektu Green Wheels – zelené kolesá, je portál www.gwproject.eu, na ktorom od začiatku roku 2019 funguje elektronický vzdelávací systém pre žiakov, učiteľov odborných predmetov a výcviku a pracovníkov predajcov a servisov automobilov. Slovenskí partneri – ZAP SR, ŠIOV a Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia v Bratislave, spolupracovali s odborníkmi z praxe na vytváraní obsahu vzdelávacieho portálu Green Wheels, aby pedagógovia na odborných automobilových a elektrotechnických školách mohli pripravovať budúcich servisných technikov na reálne požiadavky trhu s elektromobilmi. Hlavnými nástrojmi pre učiteľov je 82 pracovných listov, ktoré sú podporené metodickým sprievodcom, online slovníkom, a 15 inštruktážnymi videami v angličtine s titulkami. Okrem toho boli vyhotovené aj pracovné listy pre učiteľov angličtiny – 20 listov CLIL.

apríl 2019

Online slovník zameraný na terminológiu v oblasti prevádzky, opráv a servisu hybridných a elektrických vozidiel

Nové praktické aplikácie na webstránke Green Wheels – online slovník a fórum

Na online vzdelávacom portáli Green Wheels boli priebežne publikované pracovné listy, ktoré majú pomôcť zlepšovať zručnosti učiteľov odborných predmetov a žiakov v oblasti elektromobility. Základné pojmy obsiahnuté v pracovných listoch zameraných na oblasť prevádzky, opráv a servisu hybridných a elektrických vozidiel, sa dajú vyhľadávať teraz aj v online slovníku. Slovník obsahuje základnú a frekventovanú terminológiu použitú v materiáloch pripravených v štyroch jazykoch – v českom, slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.

marec 2019

Viac kvalifikovaných zdrojov o svete elektromobility pre pedagógov môžu poskytnúť len výrobcovia

Marec 2019: Školenie o elektromobilite “Zero Emission”

Import značky Renault na Slovensku sa spojil s organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu – Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), pri príprave Školenia Renault Z.E. (Zero Emission).

12. 12. 2018

Vzdelávacie materiály v novo vznikajúcej oblasti prevádzky, opravy a servisu hybridných a elektrických vozidiel

Aktuálne o stave dostupných výstupov k 1.12.2018

12. 12. 2018

Zelená novým technologiím

článok v plnom znení prevzatý z online časopisu INSPIRACE učitele Období 1 pololetí Ročník 2018/2019

27. 7. 2018

Medzinárodné partnerské stretnutie hlavných predstaviteľov projektu GreenWheels

13. – 15. 6. 2018

INFORMÁCIE O PROJEKTE

V novembri 2016 začal nový projekt s názvom Green Wheels- Operation, repair and service of hybrid and electric cars realizovaný v rámci programu Erasmus +.

Projekt sa zameriava na tvorbu tzv. Blended learning vzdelávacích materiálov v oblasti údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel pre žiakov učebných a štúdijných odborov na stredných školách v oblasti automobilového priemyslu. V projekte je kladený dôraz na využívanie inovatívnych učebných metód, ako napr. tzv. Metódy kritického myslenia, bádateľského učenie, metódy prevrátenej triedy, metódy CLIL a iných. V projekte sa snažíme o tvorbu kvalitných a inovatívnych materiálov pre učiteľov a žiakov, súčasťou projektu budú aj školenia učiteľov v nových metodických prístupoch. V projekte tiež vytvoríme nové kurikulum pre oblasť údržby a opráv hybridných a elektrických vozidiel v súlade s požiadavkami ECVET a EQUAVET tak, aby dochádzalo k unifikácii a štandardizácii výsledkov vzdelávania naprieč krajinami.

Výstupmi projektu budú e-learningové interaktívne výukové moduly podporené LMS, pracovné listy a videá pre praktickú výuku, metodické materiály pre učiteľov, online výkladový slovník odborných pojmov v 4 jazykových mutáciách, ECVET systém pre daný odbor a školenia učiteľov.

Projektové konzorcium pozostáva zo 14 partnerov zo 4 krajín – Slovenská republika, Česká republika, Veľká Británia a Maďarsko. V každej z projektových krajín je v projekte zapojená jedna škola v odbore automobilového priemyslu, jedna profesionálna organizácia v tomto odbore a vedúce inštitúcie na poli vzdelávania. Projekt vedie česká organizácia Centre for Modern Education, ktorá má bohaté skúsenosti s administráciou medzinárodných projektov vo vzdelávacej oblasti.

Školy zapojené v projekte budú testovať a vykonávať pilotáž novo vyvíjaných výukových materiálov. Ďalší partneri v odbore (tj. Profesionálne organizácie na poli automobilového priemyslu) obohatia novo vyvíjané materiály o súčasné poznatky v odbore a budú tiež poskytovať profesionálnu spätnú väzbu. V projekte sú ďalej zapojené vedúce vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa budú zaoberať tvorbou ECVET v tomto odbore a budú dohliadať na to, aby novo vznikajúce materiály spĺňali potrebné kritériá danej legislatívy v uvedených krajinách.

Cieľom projektu je okrem skvalitnenie a inovácie výučbových materiálov pre žiakov automobilového odvetvia tiež to, aby sa tento odbor stal atraktívnym pre uchádzačov a zároveň, aby absolventi našli lepšie uplatnenie na trhu práce a mali potrebné zručnosti vo svojom odbore. Informácie o projekte nájdete na webe www.gwproject.eu

Slovenskými partnermi v projekte je Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Štátny institut odborného vzdelávania, Súkromná SOŠ Automobilová Duálna akadémia, Centre for Modern Education Bratislava.

FOTOGALÉRIA


Green Wheels | Bratislava - jún 2018

21459909 - electric car in charging station
21459909 - electric car in charging station
487191188
487191188
612821716
612821716

NEWSLETTER

• September 2018
Brožúra Green Wheels


Staršie newslettre:

• Júl 2018
Newsletter 3

• 5. február 2018
Newsletter 2

Súvisiace odkazy a zdroje na internete


Slovenskými partnermi v projekte je:

  • Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

  • Štátny inštitút odborného vzdelávania

  • Súkromná SOŠ Automobilová Duálna akadémia

  • Centre for Modern Education Bratislava

Informácie a kontakty na všetkých partnerov nájdete na webstránke: www.gwproject.eu/sk/partners

Priamo môžete kontaktovať aj koordinátorov projektu cez formulár na stránke: www.gwproject.eu/sk/contact

Informácie o projekte nájdete na webe www.gwproject.eu

Môžete nás sledovať na sociálnej sieti Facebook: www.facebook.com/GreenWheelsProject

X