Pages Navigation Menu

Prínosy členstva

Našou najväčšou prioritou je trvalá udržateľnosť automobilového priemyslu na Slovensku. Od tejto premisy sa odvíjajú všetky naše aktivity.

V súčasnej dobe považujeme za najdôležitejšie zlepšiť podmienky vzdelávania, rozsah vedy a výskumu realizovaného na území SR a v neposlednom rade aj čo sa týka kvality a kvantity slovenských dodávateľov.

 

Aby sme naplnili tieto ciele, museli sme vybudovať štruktúry hájacie naše spoločné záujmy. Prvým krokom bolo:

Vytvorenie profesionálneho tímu, ktorý rieši problémy a zastupuje záujmy automobilového priemyslu pri sledovaní spoločného cieľa – udržateľnosť a konkurencieschopnosť slovenského automobilového priemyslu.

Do tohto tímu patria špičkové osobnosti pôsobiace v oblasti automobilového priemyslu: Ing. Jozef Uhrík, CSc, prof. Ing. Juraj SINAY, DrSc., Ing. Jaroslav Holeček, Ing. Pavol Prepiak, Július Hron a mnohí iní…

 

Avšak ani títo ľudia by sami mnoho nezmohli, preto potrebuje Zväz automobilového priemyslu svojich členov. Tí mu dodávajú legitimitu a potrebnú silu na presadzovanie záujmov. Ako člen ZAP SR máte možnosť:

Úzkou a neformálnou spoluprácou členov byť účastný na širokej diskusnej platforme pri výmene poznatkov, skúseností a definovaní spoločných tém z oblasti automobilového priemyslu, využívať synergické efekty na dosahovanie týchto cieľov.

 

 

Prostredníctvom pravidelných stretnutí na Valných zhromaždeniach ZAP SR, Valných zhromaždeniach divízii, alebo aktivít v niektorej z našich komisii, máte možnosť priamo sa zapojiť do určovania ďalšieho smerovania ZAP SR a podnikateľského prostredia na Slovensku a v Európe. Aktivitou v štruktárach ZAP SR sa Vám ponúka možnosť:

Participovať na projektoch zväzu a ich výsledkoch (napr. vytváranie výskumno-vývojového inštitútu automobilového priemyslu, centier vzdelávania, akadémie vzdelávania, centier spracovania odpadov z automobilovej výroby, a podobne…)

 

 

Všetky projekty potrebujú okrem podpory zanietených entuziastov aj legislatívnu podporu, túto zabezpečujeme prostredníctvom:

Priameho ovplyvňovania podnikateľského prostredia formou podávania a presadzovania pripomienok k zákonom v medzirezortnom pripomienkovom konaní, legislatívnych noriem, nariadení a smerníc v ktorom je ZAP SR po schválení neopomenuteľný partner. 


V prípade záujmu o členstvo môžete použiť kontaktný formulár na našej web stránke.

X