Pages Navigation Menu

Pre nečlenov

Kto môže byť členom

Členom zväzu sa môže stať každá právnická osoba so slovenským IČO vyvíjajúca činnosť na území Slovenskej republiky, ak:

 • jej činnosť zodpovedá poslaniu a cieľom zväzu
 • súhlasí a zaviaže sa plniť podmienky zakotvené v Zakladateľskej zmluve a v stanovách zväzu
 • členstvo v Zväze nebráni členovi byť členom v ďalšom integračnom zoskupení

 

Členstvo v ZAP SR

 • Členstvo vzniká prísne na princípe dobrovoľnosti
 • Členom sa môže stať každá právnická osoba s prideleným slovenským IČO a, ktorá vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky v niektorej z týchto uvedených oblastí :
  1. Výskum, vývoj, výroba a import motorových vozidiel a ich komponentov
  2. Výskum, vývoj, výroba, import a predaj prívesných vozidiel, ich komponentov, príslušenstva a účelových nadstavieb na cestné vozidlá
  3. Projekcia a výroba náradia a účelových zariadení pre automobilový a príbuzný priemysel

 

Práva člena

Členské organizácie, resp. ich oprávnení nástupcovia majú právo :

 • Zúčastňovať sa všetkých akcií a aktivít Zväzu.
 • Dostávať bezplatne všetky materiály, informácie a publikácie spracované Zväzom.
 • Spolupracovať na smerovaní aktivít Zväzu.
 • Voliť a byť volení do všetkých orgánov ZAP-u.
 • Schvaľovať rozpočet a ročnú hospodársku uzávierku.

 

Povinnosti člena

Členské organizácie, resp. ich oprávnení zástupcovia sú povinní :

 • Rešpektovať a dodržiavať Zakladateľskú zmluvu a Stanovy Zväzu.
 • Pravidelne aktualizovať údaje o svojej spoločnosti (najmä kontaktné údaje na kľúčových zamestnancov pre efektívnu komunikáciu Zväzu a jeho členov)
 • Podieľať sa aktívne na činnosti Zväzu – účasťou na jeho akciách, poskytovaním údajov potrebných pre spracovanie informačných a propagačných materiálov.
 • Pravidelne platiť ročné členské príspevky.

 

Členské príspevky

Sú hlavným zdrojom financovania Zväzu. Výšku ročných príspevkov určuje Valné zhromaždenie na základe návrhu rozpočtu.

Výška členských príspevkov je diferencovaná podľa počtu zamestnancov členskej organizácie nasledovne :

Výrobné a účelové organizácie, združenia právnických osôb

do 99 zamestnancov 1 000 €/rok
od 100 – 299 zamestnancov 2 000 €/rok
od 300 – 499 zamestnancov 2 400 €/rok
od 500 – 999 zamestnancov 3 200 €/rok
od 1000 – 1999 zamestnancov 4 000 €/rok
od 2000 – 2999 zamestnancov 4 300 €/rok
nad 3000 zamestnancov 6 500 €/rok

 

 

 

 

 

 

Výrobcovia vozidiel:

do zahájenia sériovej výroby 4 980 €/rok
výroba vozidiel do 200 000 ks 9 960 €/rok
výroba nad 200 00 ks vozidiel 14 940 €/rok
členovia divízie dovozcov automobilov 1 500 €/rok
členovia divízie dovozcov motocyklov 350 €/rok
členovia divízie DPN 380 €/rok

 

 

 

 

 

Asociácie fyzických osôb

do 99 členov 350 €/rok
od 100 členov 700 €/rok

 

 

Ako sa stať členom Zväzu?

 1. Záujemca o členstvo v ZAP vyplní Dotazník pre záujemcu o členstvo, na základe ktorého ho bude sekretariát ZAP SR kontaktovať s ďalšími informáciami o možnostiach a ďalšom postupe.
 2. Ak sa stotožní s cieľmi ZAP a je ochotný plniť Stanovy zväzu, záujemca na špeciálnej stránke ZAP SR vyplní údaje o svojej spoločnosti a zašle podpísanú Prihlášku za člena na sekretariát Zväzu.
 3. Výkonný výbor Zväzu posúdi prihlášku a rozhodne o prijatí (či neprijatí) za člena. O výsledku je žiadateľ o členstvo informovaný písomne sekretariátom Zväzu.

 

X