Pages Navigation Menu

COVID LKPP info

COVID LKPPSPäť

Na tejto stránke budú zverejňované informácie z pracovno-právnej oblasti.

Aktuality:

16.7.2020, 15:30 | Doplnenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Zmenou nariadenia vlády sa umožňuje odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie júl 2020 do 31.decembra 2020. Táto výnimka sa naďalej týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov o 40 % a viac.

Viac informácií


16.7.2020, 15:00 | Predĺženie realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti

Predmetom materiálu je pokračovanie v poskytovaní finančnej kompenzácie zamestnávateľom a SZČO zasiahnutých mimoriadnou situáciou do konca septembra 2020.

Viac informácií


17.6.2020, 15:00 | Rozbor zákona č. právnej úpravy zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Viac informácií


22.5.2020, 14:00 | WEBINÁR: COVID-19: Možnosti zamestnávateľov a zamestnancov (Asociácia priemyselných zväzov, 27. mája 2020, 13:00)

Viac informácií


22.5.2020, 11:00 | Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Viac informácií


4.5.2020, 19:00 | Informácia o finančných opatreniach v kontexte COVID – 19 schválených 30.4.2020 na rokovaní vlády SR

 • Nariadenie vlády SR o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou;
  Nariadenia vlády ustanovuje, že daňovník, ktorý podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 do 31. 3. 2020 a neskôr (až do skončenia obdobia pandémie) a

  • ak z tohto daňového priznania mu vyšlo platenie preddavkov v nižšej sume ako boli platené do podania daňového priznania, t. j. z daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018, bude platiť preddavky na základe tohto nového daňového priznania podaného za zdaňovacie obdobie roka 2019. Uvedené sa týka už preddavkov, ktoré sú splatné k 30. 4. 2020.
  • ak by tomuto daňovníkovi z podaného daňového priznania za kalendárny rok 2019 k 31. 3. 2020 a neskôr vyšlo platenie preddavkov vo vyššej sume ako platil od začiatku zdaňovacieho obdobia až do podania daňového priznania, tento daňovník bude platiť preddavky naďalej z daňového priznania podaného za zdaňovacie obdobie roka 2018 a to až do uplynutia lehoty pre podanie daňového priznania za rok 2019, t. j. do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

  Viac informácií

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov;
  Cieľom predloženého návrhu zákona je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov.
  Pôjde o pomoc v podobe záruk a úverov poskytovaných prostredníctvom úverových inštitúcií tak, ako to umožňuje Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19, schválený Európskou komisiou.
 • Viac informácií


4.5.2020, 18:00 | mailingLeitner Slovakia: Podpora pre zamestnávateľov počas Corona krízy – Opatrenie 3A / Opatrenie 3B

Viac informácií


21.4.2020, 16:00 | Formulár k žiadosti o príspevok podlá opatrenia 3A (tzv. Kurzarbeit), upravené aj pre spoločnosti s väčším počtom zamestnancov (12 000 riadkov)

Stiahnuť formulár (XLSX)


9.4.2020, 11:00 | Hospodárske opatrenia (covid-19) – 1. Balík pomoci podnikateľom

Viac informácií


9.4.2020, 10:00 | FSOK: Ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti

Viac informácií


6.4.2020, 18:00 | Aktualizované rozbory schválených právnych predpisov

Viac informácií


6.4.2020, 12:00 | COVID-19 | Opatrenia pre všetky podnikateľské subjekty počas pandémie

Viac informácií


6.4.2020, 10:00 | Národná rada SR schválila návrh zákona (2.4.2020), ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a niektoré ďalšie zákony

Viac informácií


2.4.2020, 13:00 | Rozbor materiálov schválených vládou v súvislosti s krízovou situáciou

Viac informácií


31.3.2020, 12:00 | Tlačová konferencia zamestnávateľských zväzov

Viac informácií

Tlačová konferencia zamestnávateľských zväzov


30.3.2020, 17:28 | P. Prepiak o dopade nových opatrení na veľké firmy

Viac informácií


25.3.2020, 12:00 | ČLÁNOK: Rúško pre váš biznis: COVID-19 a zamestnávateľ

Viac informácií


25.3.2020, 11:00 | Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Viac informácií


23.3.2020, 9:00 | Karanténne opatrenia – Mzdová agenda

Viac informácií


16.3.2020, 15:00 | Dopad opatrení na pracovnoprávne vzťahy (SK)

Viac informácií

SPäť

X