Pages Navigation Menu

COVID FINLA INFO

COVID FINLASpäť

Na tejto stránke budú zverejňované informácie k finančným a daňovým otázkam.

Aktuality:

5.3.2020 | Webinár: Prvá pomoc a aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID-19 (11.3.2021)

Viac informácií


15.10.2020, 15:30 | BMB Covid-19 update 2020: Navýšenie príspevkov prvej pomoci pre druhú vlnu

Viac informácií


15.10.2020, 15:30 | PwC: Tax and Legal Alert | Koniec pandémie pre daňové účely a návrh novely zákona o dani z príjmov

Viac informácií


16.7.2020, 15:30 | Doplnenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Zmenou nariadenia vlády sa umožňuje odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie júl 2020 do 31.decembra 2020. Táto výnimka sa naďalej týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov o 40 % a viac.

Viac informácií


16.7.2020, 15:00 | Predĺženie realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti

Predmetom materiálu je pokračovanie v poskytovaní finančnej kompenzácie zamestnávateľom a SZČO zasiahnutých mimoriadnou situáciou do konca septembra 2020.

Viac informácií


19.6.2020, 9:00 | BMB Webinár: Vládne opatrenia na pomoc pre slovenskú ekonomiku (online, 24.6.2020, 10.00 hod.)

Viac informácií


8.6.2020, 14:00 | Sociálna poisťovňa zverejnila formuláre pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 5/2020 do 31. decembra 2020. Všetky potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Viac informácií


22.5.2020, 14:00 | WEBINÁR: COVID-19: Finančné opatrenia pre podniky (Asociácia priemyselných zväzov, 29. mája 2020, 10:00.)

Viac informácií


22.5.2020, 11:05 | Zákon č. 120/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, dňa 20. 5. 2020 nadobudol účinnosť.

Predmetný zákon predstavuje už štvrtú vlnu opatrení vo finančnej oblasti v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorá je následkom šírenia koronavírusu. Zákonom sa rozširujú finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov.

Viac informácií


22.5.2020, 11:00 | Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Viac informácií


22.5.2020, 10:30 | Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Viac informácií


20.5.2020, 10:30 | Prehľad najnovších legislatívnych úprav v súvislosti s COVID-19

Chceli by sme vás informovať o ďalších schválených opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 pre oblasť daní a odvodov. Rovnako vám v tomto Alerte prinášame aj prehľad ďalších zaujímavých legislatívnych úprav vo vzťahu ku COVID-19 z vybraných oblastí podnikania.

Viac informácií


14.5.2020, 11:00 | Podnikatelia môžu na Slovensku požiadať o tzv. „dočasnú ochranu“ a tak sa až do jesene 2020 ochrániť pred konkurzmi, exekúciami alebo pred výpoveďami zmlúv zo strany dodávateľov či zmluvných partnerov

Viac informácií


5.5.2020, 12:00 | PROSMAN A PAVLOVIČ: Správa daní a Dovoz II.

Dňom 25.04.2020 vstúpil do účinnosti zákon č. 96/2020 Z. z. (ďalej len „novelizácia zákona“), ktorý mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon“), samotná novelizácia zákona mení a dopĺňa pôvodné znenie zákona a upravuje a definuje opatrenia v rôznych oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva financií SR, pričom cieľom týchto opatrení je zmiernenie negatívnych vplyvov a následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID – 19.

Viac informácií


4.5.2020, 18:00 | PWC: Informujeme o pripravenom návrhu nariadenia vlády, ktoré umožní daňovníkom s daňovou povinnosťou za rok 2019 nižšou ako bola ich daňová povinnosť za rok 2018, platiť preddavky v tejto nižšej sume. Týmto sa umožní daňovníkom, ktorí už podali alebo podajú daňové priznanie za rok 2019 v rámci obdobia pandémie, neplatiť preddavky počas obdobia pandémie na základe daňovej povinnosti za rok 2018, ale na základe ich nižšej daňovej povinnosti za rok 2019.

Viac informácií


24.4.2020, 17:00 | WEBINÁR: First Aid to employers and entrepreneurs – how to get state support from April 17, 2020 (29.04.2020 / PETERKA & PARTNERS)

Viac informácií


24.4.2020, 13:00 | Articles summarizing the latest development on the following: Economic Measures For Employers And Entrepreneurs Adopted By Slovak Government, Government-Guaranteed Loans; Exemption to Enter Slovakia, Insolvencies, Executions, Litigations. (PETERKA & PARTNERS)

Economic Measures For Employers And Entrepreneurs Adopted By Slovak Government

Government-Guaranteed Loans; Exemption to Enter Slovakia

Insolvencies, Executions, Litigations


24.4.2020, 12:00 | Aktualizované zhrnutie ekonomických opatrení vzhľadom na krízu Corona, doplnené najmä zmeny v oblasti daňových povinností, umorenia daňovej straty, odpustenie platenia preddavkov na daň z príjmov ako aj odpustenie sociálnych odvodov. Zhrnutie už platných opatrení je doplnené o tie novo schválené červenou. (mailingLeitner Slovakia)

Čítať ďalej


22.4.2020, 16:00 | Rozbor: Finančná pomoc malým a stredným podnikateľom

Viac informácií


22.4.2020, 9:00 | Nové opatrenia pre oblasť daní a účtovníctva obsiahnuté v novele zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19 – tzv. lex korona 3. balík opatrení

PwC: Tax & Legal Alert


20.4.2020, 10:00 | Prinášame prehľad opatrení v rámci tretieho balíčku zameraného na pomoc veľkým podnikom. Už platné opatrenia, sú o tie nové, doplnené červenou – mailingLeitner (SK, EN, DE)

Viac informácií


17.4.2020, 11:00 | Kurzarbeit už aj na Slovensku (PwC State Aid Alert)

Viac informácií


17.4.2020, 11:00 | Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. – návrhom zákona sa navrhuje viacero zmien v oblastí daní, poplatkov a daňových kontrol

Viac informácií


16.4.2020, 10:00 | Opatrenia doteraz schválené na Slovensku sa označujú „LEX KORONA“ – BMB Newsfilter 2020Q1

Viac informácií


14.4.2020, 11:00 | Sociálna poisťovňa zverejnila formuláre pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 3/2020 do 31. júla 2020. Všetky potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Viac informácií


9.4.2020, 12:00 | WEBINÁR: Aktuality v colnom práve počas pandémie COVID-19 (21.04.2020)

Viac informácií


9.4.2020, 11:00 | Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti pri správe daní a pri dovoze tovaru v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Viac informácií


6.4.2020, 18:00 | Aktualizované rozbory schválených právnych predpisov

Viac informácií


6.4.2020, 13:00 | Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti pri správe daní a pri dovoze tovaru v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Viac informácií


6.4.2020, 12:00 | COVID-19 | Opatrenia pre všetky podnikateľské subjekty počas pandémie

Viac informácií


2.4.2020, 13:00 | Rozbor materiálov schválených vládou v súvislosti s krízovou situáciou

Viac informácií


3.4.2020, 11:00 | WEBINÁR: COVID-19 Prvá pomoc podnikom na Slovensku (7.4.2020)

Viac informácií


2.4.2020, 10:00 | Usmernenie Komisie k colnoprávnym otázkam súvisiacim s núdzovou situáciou vyvolanou COVID-19

Usmernenie SK

Usmernenie EN


1.4.2020 | Prvá pomoc podnikateľom z dielne ministerstva financií

Tlačová správa MFSR


28.3.2020, 12:00 | Daňové opatrenia schválené do 27.03.20 sa týkajú:

 • Daň z príjmov právnických osôb
  Riadnym termínom pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a zaplatenie daňovej povinnosti je 31.03.2020.
  Daňovník si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace do 30.06.2020 (resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov aj zo zahraničia) podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je potrebné podať elektronicky do 31.03.2020.
  Daňovník, ktorý nepodá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, môže využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb podá a daň zaplatí najneskôr do 30.06.2020.
  V tomto prípade nejde o odklad lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane; opatrenie nariaďuje poskytnutie úľavy pre daňovníkov vo forme odpustenia sankcií za nedodržanie riadnej lehoty na podanie a zaplatenie dane z príjmu, t.j. sankcia za nedodržanie lehoty bude vyrubené, ale daňovník ju nebude platiť, ak si splní svoje povinnosti po riadnom termíne, najneskôr do konca júna 2020. Toto nie je potrebné správcovi dane nijak oznamovať, ani podávať žiadosť o odpustenie sankcií.
  V prípade, že daňovník vie, že si svoje povinnosti nedokáže splniť v riadnom termíne do konca marca, odporúčame podať správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.
 • Daň z príjmov fyzických osôb
  Pre daň z príjmov fyzických osôb platia rovnaké pravidlá, čo sa týka termínov podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb, či úhrady daňovej povinnosti, ako u právnických osôb.
  Riadnym termínom pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb a zaplatenie daňovej povinnosti je 31.03.2020.
  Daňovník si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace do 30.06.2020 (resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov aj zo zahraničia) podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je potrebné podať do 31.03.2020.
  Daňovník, ktorý nepodá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, môže využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb podá a daň zaplatí najneskôr do 30.06.2020.
  Rozdiel oproti právnickým osobám je v definícii povinnosti elektronickej komunikácie v prípade fyzických osôb. Fyzické osoby – nepodnikatelia nemajú povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane; tieto osoby môžu všetky podania realizovať aj v papierovej forme s doručením správcovi dane osobne alebo poštou. Zároveň aj fyzické osoby – nepodnikatelia, môžu využiť možnosť elektronickej komunikácie, ktorá je najmä v období výrazných obmedzení rýchlejšou a efektívnejšou cestou splnenia si svojich daňových povinností.
  Aj v prípade fyzických osôb platí odporúčanie o podaní oznámenia o odklade termínu na podanie daňového priznania v prípade, ak fyzická osoba nevie alebo z iných dôvodov neplánuje splniť svoje daňové povinnosti v riadnom termíne do 31.03.2020; dôvody pre podanie oznámenia o odklade sú podobne ako u právnických osôb:
 • Daň z pridanej hodnoty
  Platiteľ dane z pridanej hodnoty má povinnosť vždy do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, podať daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz k DPH, príp. súhrnný výkaz (v prípade dodávok tovarov a služieb do členských krajín EÚ) a v rovnakom termíne vzniknutú daňovú povinnosť aj uhradiť.
  Zákon momentálne neumožňuje predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k DPH.
  Ak daňovník nerealizoval podanie daňového priznania k DPH včas, v zmysle platnej legislatívy správca dane udelí sankciu za nedodržanie lehoty na podanie daňového priznania. Finančná správa v spolupráci s MFSR pracuje na zmene legislatívy, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania v tejto situácii neukladali, tieto opatrenia ale zatiaľ neboli prijaté.
  V prípade zmeškania lehoty na podanie daňového priznania k DPH finančná správa odporúča daňovníkom požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Rovnaký postup finančná správa odporúča v prípade zmeškania lehoty na úhradu daňovej povinnosti k DPH.
  Správca dane zo závažných dôvodov (súčasná situácia súvisiaca so šírením COVID-19 je považovaná za dostatočný dôvod) odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon.

27.3.2020, 12:00 | Koronavírus spôsobí svetovej ekonomike trojfázový šok. Oživenie možno čakať až v roku 2021

Tlačová správa


27.3.2020, 11:00 | VAT related simplifications regarding the corona-crisis in CEE

LeitnerLeitner


25.3.2020, 12:00 │ WEBINÁR: Vládne opatrenia na pomoc pre Slovenskú ekonomiku

slowakei.ahk.de


24.3.2020, 15:00 │ WEBINAR: Recovery of Business interruption lossses. How to navigate the financial recovery process.

Viac informácií


23.3.2020, 12:00 │ Noví ministri financií ako aj hospodárstva už avizovali, že bude schválený balík opatrení a úľav pre podnikateľov, vrátane pozastavenia platby daní a potenciálnych úľav na dani z príjmov zo závislej činnosti a odvodov, príp. iných daňových výhod.

Nateraz odporúčame pripraviť žiadosť o pozastavenie platby preddavkov na daň z príjmu právnických osôb (už od tohto mesiaca), ktorú je možné podať už podľa súčasných právnych predpisov a ktorej schválenie je vysoko pravdepodobné. Do úvahy pripadá aj platenie ostatných daní v splátkach.


19.3.2020, 12:00 │ COVID-19 Tax and Legal Alert

Viac informácií


17.3.2020, 11:00 │ Dane/Taxes/Besteuerung (SK/EN/D)

Viac informácií

SPäť

X