Pages Navigation Menu

Orgány

 • Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom ZAP SR. Každá členská organizácia je zastúpená jedným, spravidla štatutárnym zástupcom (predseda predstavenstva, generálny riaditeľ, riaditeľ a pod.). Pôsobnosť Valného zhromaždenia je určená zriaďovacími dokumentmi zväzu
 • Prezident – je štatutárnym orgánom zväzu, zastupuje a reprezentuje zväz smerom navonok. Je súčasne predsedom Výkonného výboru
 • Výkonný výbor ZAP SR – v súlade s uznesením Valného zhromaždenia ZAP SR určuje, usmerňuje a kontroluje činnosť profesionálneho sekretariátu v období medzi Valnými zhromaždeniami
 • Prezídium – je pracovným orgánom prezidenta Zväzu. Členmi Prezídia sú prezident a viceprezidenti. Prezídium zvoláva prezident alebo aspoň traja členovia Prezídia podľa potreby. Zaoberá sa otázkami vnútorných aj vonkajších aktivít a činnosti Zväzu.

Výkonný výbor ZAP SR

 • Čestný prezident
  Jozef UHRÍK
 • Prezident
  Alexander MATUŠEK
 • Výkonný viceprezident
  Pavol PREPIAK
 • Viceprezidenti
  Ľubomír ŠOOŠ
  Martin JANČO
 • Členovia Výkonného výboru
  Branislav HADÁR
  Peter ŠVEC
  Július LANG
  Martin KELE
  Dušan VALIENT
  Juraj SINAY
  Róbert HORNÁČEK
  Peter FAJNA
  Dušan HALUŠKA
  Boris DUĽA
  Viliam BUJNA
  Marek MALATINEC
  Zdeněk PETZL
  Ján PRIBULA
  Miroslava REMENÁROVÁ

Dozorná rada ZAP SR

Päťčlenná Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán zväzu, zodpovedný Valnému zhromaždeniu. Členmi Dozornej rady sú:

 • Predseda
  Marián FRANEK
 • Členovia
  Jozefína TRGINOVÁ
  František CEDULA
  Igor PRESALOVIČ
  Ján ANDÉ
  Adriana KOCIANOVÁ
  Isabelle LERAT
  Martin PODKONICKÝ

Odborné divízie a sekcie vytvára Valné zhromaždenie pre riešenie dlhodobých odborných úloh a zjednocovanie názorov členských organizácií v danej oblasti.
V súčasnosti pracujú tieto divízie a sekcie:

DDA:

 • zastupovanie záujmov dovozcov automobilov
 • štatistika a informatika v oblasti automobilového trhu
 • prognostika
 • spolupráca pri tvorbe legislatívy
 • výstavníctvo

DDVM:

 • zastupovanie záujmov dovozcov a výrobcov motocyklov
 • štatistika a informatika v oblasti motocyklového trhu
 • spolupráca pri tvorbe legislatívy
 • výstavníctvo

Sekcia personalistiky:

 • výber a príprava pracovníkov
 • spolupráca so školami
 • vízia riadenia personálnej činnosti

Sekcia technicko-legislatívna:

 • spolupráca pri tvorbe „automobilovej“ legislatívy na Slovensku
 • harmonizácia domácej legislatívy s európskou
 • informatika v oblasti noriem a predpisov

Sekcia rozvoja dodávateľov:

 • informatika v oblasti
 • systémy riadenia kvality
 • vyhľadávanie partnerov

 

X