Pages Navigation Menu

Ciele

  • Poslanie

Zväz automobilového priemyslu SR je otvorená, mienkotvorná a zjednocujúca organizácia, ktorá zastupuje záujmy svojich členov a reprezentuje kľúčovú časť slovenského priemyslu.

  • Vízia

Byť lídrom pri iniciovaní a presadzovaní optimálnych podmienok pre trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu

  • Základné hodnoty

  • Orientácia na členov
  • Mienkotvornosť
  • Odbornosť a profesionalita
  • Dôveryhodnosť a spoľahlivosť
  • Apolitickosť
  • Otvorenosť a medzinárodná spolupráca
  • Strategické ciele ZAP SR

1. Definovať a presadzovať požiadavky pre vytvorenie Hospodárskej stratégie SR s dôrazom na zabezpečenie konkurencieschopnosti AP SR
Zámerom je ovplyvňovať budúci vývoj hospodárstva Slovenka tak, aby zohľadňoval všetky priority a trendy rozvoja konkurencieschopnosti priemyslu SR v súlade s dianím vo svete. Pre naplnenie tohto cieľa je v prvom rade potrebné zabezpečiť odstránenie hroziacich bariér rozvoja priemyslu v SR. Rovnako je nevyhnutné spojenie rozhodujúcich zástupcov výrobných odvetví priemyslu na Slovensku tak, aby vznikla jasná, reprezentatívna a fundovaná platforma pre prípravu Hospodárskej stratégie SR. Presadzovanie cieľov bude realizované predovšetkým prostredníctvom prebiehajúceho priameho dialógu s Vládou SR.

2. Definovať a presadzovať požiadavky pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily podľa potrieb AP SR
Zámerom je zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre automobilový priemysel SR a vytvoriť k tomu potrebné systémové podmienky. Z krátkodobého hľadiska sa jedná hlavne o aktivity zamerané na vytváranie podmienok pre dovoz pracovnej sily z tretích krajín, zvyšovanie mobility pracovnej sily a realizáciu cielených rekvalifikácií podľa potrieb AP. Z dlhodobého hľadiska sa jedná hlavne o systémové zmeny v strednom odbornom a vysokom školstve, budovanie systému duálneho vzdelávania a zapájanie rodičov a žiakov do aktivít, ktoré im umožnia správny výber budúceho prvého povolania.

3. Podporovať rast podielu aplikovaného výskumu a vývoja ako základnej podmienky rozvoja inovačnej schopnosti podnikov v AP SR
Zámerom je vybudovať vedecko-vývojovú základňu aplikovaného výskumu pre potreby AP SR v spolupráci s vybranými vysokými školami a SAV. Dôraz bude kladený na vytvorenie podmienok pre vypisovanie výziev v prospech rozvoja priemyslu SR v súlade so stratégiou RIS 3. Rovnako bude cieľom prispievať k zlepšovaniu legislatívneho prostredia a realizácii podporných aktivít, zabezpečujúcich rozvoj inovačnej schopnosti podnikov v AP SR.

4. Podporovať rozvoj subdodávateľov v AP SR
Zámerom je neustále zvyšovať efektívnosť a konkurencieschopnosť automobilových výrob na Slovensku prostredníctvom znižovania logistických nákladov, skracovania dodávateľských reťazcov, zvyšovania flexibility dodávok a dodávateľov cestou lokalizácie dodávok pozdĺž celého hodnotového reťazca výroby automobilu.

5. Podporovať minimalizáciu vplyvov AP na životné prostredie
Zámerom je koordinovať činnosť zväzu pri kreovaní vyhlášok MŽP SR v súvislosti s platnosťou nového zákona o odpadoch s rešpektovaním minimálnych negatívnych dopadov na životné prostredie. Vytvárať priestor pre rokovanie a definovanie optimálnych podmienok pre trvalé zhodnocovanie odpadov zo starých vozidiel po zániku Recyklačného fondu, v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/EC a 2008/98/ES. Rovnako je zámerom zabezpečiť plnenie limitov emisií do roku 2020, ktoré boli v roku 2015 stanovené Európskou komisiou a vytvoriť podmienky pre podporu predaja vozidiel s nízkymi emisiami a alternatívnymi zdrojmi energie. Je potrebné zúčastňovať sa rokovaní o cieľoch v oblasti emisií z dopravy po roku 2030 a pomáhať kreovať stanoviská Slovenskej republiky k tejto problematike tak, aby konečné dohody mali čo najmenší vplyv na budúcu konkurencieschopnosť automobilového priemyslu.

6. Zabezpečiť zvyšovanie kvality a udržateľnosti činností ZAP SR
Zámerom je zatraktívnením a profesionalizáciou činností podnecovať záujem o členstvo a aktívnu prácu v štruktúrach ZAP SR. Aktivity je potrebné nasmerovať na stabilizáciu a rozvoj členskej základne v súlade s novými trendmi vývoja v rámci AP SR. Profesionalizácia činností bude smerovaná na skvalitnenie výstupov, ktoré sú od ZAP SR požadované a očakávané a to vo vzťahu k domácim, ako aj zahraničným partnerom.

7. Zvýšiť vplyv ZAP SR prostredníctvom vstupu do tripartity a aktívnej spolupráce so zástupcami zamestnávateľov, priemyselnými zväzmi a SOPK
Zámerom je zvýšiť vplyv ZAP SR prostredníctvom APZ v tripartite a posilniť spoluprácu s ostatnými priemyselnými zväzmi a zástupcami zamestnávateľov pri presadzovaní podmienok optimálneho rozvoja hospodárstva SR. Rovnako je cieľom zabezpečiť vytvorenie profesionálnej platformy pre spoluprácu a presadzovania záujmov ZAP SR v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania s SOPK na regionálnej úrovni.

X