Pages Navigation Menu

O nás

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov) pôsobiacich v oblastiach:

  • výskum, vývoj, výroba a predaj motorových a prípojných vozidiel, ich komponentov a účelových nadstavieb na motorové a prípojné vozidlá, príslušenstvo motorových a prípojných vozidiel
  • projekcia a výroba náradia a účelových zariadení pre automobilový a príbuzný priemysel
  • dovoz motorových vozidiel a obchodovanie s nimi
  • príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre automobilový, dodávateľský a príbuzný priemysel, ako i servis a prevádzku cestných vozidiel.

 

Vznik a história

Vznikol dňa 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou podpisom Zakladateľskej zmluvy 14 zakladajúcimi organizáciami v súlade s § 20 zákona č. 509/1991 Zb. (Občiansky zákonník).
Bol zaregistrovaný na Okresnom úrade Topoľčany v registri záujmových združení pod číslom – 90/03302/93. V roku 2000 došlo k presunutiu sídla združenia do Bratislavy.

V súčasnosti združuje 161 právnych subjektov, udržiava mnoho domácich aj zahraničných kontaktov a spolupracuje s viacerými združeniami obdobného zamerania.

Od roku 1995 je súčasťou zväzu Divízia dovozcov automobilov (DDA), ktorá združuje oficiálnych autorizovaných dovozcov automobilov.

Od roku 2000 je súčasťou zväzu Divízia dovozcov a výrobcov motocyklov (DDMV), ktorá združuje oficiálnych autorizovaných dovozcov a výrobcov motocyklov jednotlivých značiek.

Kolektívnymi členmi zväzu sú: Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska – SAITS, Národný Automotoklub SR (NAMK), Autoklub Slovenskej republiky (AK SR), Združenie podnikateľov opravárenstva a služieb (ZPOaS), Združenie autoškôl Slovenskej republiky (ZAŠ SR) a Slovenská motocyklová federácia (SMF).

Od roku 1997 je zväz plnoprávnym členom medzinárodnej organizácie výrobcov automobilov OICA.

Od roku 2002 je zväz členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA.

Od roku 2002 je členom zväzu Cech predajcov a servisov motorových vozidiel – CPSMV.

S platnosťou od 1. júla 2006 CPSMV nie je členom zväz a pracuje ako samostatná organizácia.

X