Pages Navigation Menu

10. týždeň 2022: Prehľad hlavných činností ZAP SR

7.3.2022 – 11.3.2022 – 10. týždeň

8.3.2022


Porada generálnych sekretárov
Uskutočnila sa porada generálnych sekretárov jednotlivých členských zväzov APZD. Riešili aktuálny stav významnejších legislatívnych návrhov, ktoré sú v procese prípravy a pripomienkovania. Zároveň veľká časť rokovania bola venovaná výmene informácií o vplyve vojnového konfliktu UA – RU na jednotlivé priemyselné odvetvia, zastúpené v APZD.

Mimoriadne zasadnutie predstavenstva AutoSAP
Uskutočnilo sa mimoriadne zasadnutie predstavenstva českého zväzu automobilového priemyslu AutoSAP, ktorého členom je aj generálny sekretár ZAP SR pán Pribula. Väčšina stretnutia bola zameraná na informovanie členov predstavenstva o situácií v jednotlivých spoločnostiach a vplyve vojnového konfliktu na jednotlivé spoločnosti. Zároveň sa členovia predstavenstva informovali o dopadoch na celkový reťazec dodávateľov automobilového priemyslu, ktorý spôsobila táto situácia a zaoberali sa takisto otázkami naštartovania Kurzarbeit v Českej republike, kde v súčasnosti čakajú na notifikáciu od Európskej komisie. Zástupcovia predstavenstva tlmočili veľké rozčarovanie z prístupu novej vlády k tomu, ako sa vyvíja príprava vykonávacieho predpisu ku Kurzarbeitu, ako nutnej podmienky k tomu, aby mohla EK takúto notifikáciu vydať.

9.3.2022


Rokovanie k e-faktúre
Uskutočnilo sa rokovanie k e-faktúre, po ktorom zástupcovia zamestnávateľov konštatujú, že aj po roku negociacií a niekoľkých workshopoch s ministerstvom financií a finančnou správou administratíva neoblomne zotrváva na pozíciách nerešpektujúcich námietky a protesty zástupcov zamestnávateľov. Na úrovni zamestnávateľov bolo dohodnuté, že bude potrebné, aby bolo priemysel viacej počuť v médiách a presunúť diskusiu k problematike e-faktúry na inú úroveň ako je úroveň administratívnych pracovníkov ministerstiev a finančnej správy. Zavedenie systému e-faktúry by spôsobilo obrovské finančné náklady pre zamestnávateľov, obrovské zvýšenie administratívy, a tým zníženie konkurencieschopnosti priemyselných podnikov na Slovensku. Zároveň zavedenie takýchto opatrení je flagrantným narušením zásad, ktoré boli vyhlásené v Programovom vyhlásení vlády SR, kde vláda deklarovala záujem znižovať administratívne a nákladové zaťaženie podnikateľských subjektov na Slovensku.

X